РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ПОСТАВЉАЊЕ 49 ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА

На седници Већа Градске општине Стари град, одржаној 22.08.2013. године, донета је одлука о расписивању конкурса за одређивање корисника места за постављање 49 привремених објеката (киоска) на јавним површинама градске општине Стари град, са роком постављања од 1 године, који је објављен 23.08.2013. у дневном листу „Данас“.

Конкурсна документација садржи локације, објекте на локацијама, тип објеката и намену, као и Правила за спровођење поступка одабира корисника и начин коришћења локација на којима су постављени привремени објекти.

Oдабир корисника места извршиће се на основу усменог јавног надметања, и то искључиво на основу највишег понуђеног износа за одређену локацију.

Пријава на Конкурс, подноси се преко Писарнице Управе градске општине, или поштом (препорученом пошиљком), у року од 15 дана од дана објављивања конкурса, зaкључно са 07. септембром 2013. године.

Пријаве се подносе за сваку локацију посебно, на прописаном обрасцу из Прилога 3. Конкурсне документације, на адресу ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД, Београд, Македонска број 42.

Регистрација учесника у поступку јавног надметања, и поступак усменог јавног надметања одржаће се дана 10. септембра 2013. године, са почетком у 10 часова, у згради општине Стари град, у улици Македонска број 42, у Малој сали на првом спрату.

Комисија за спровођење конкурса ће најдаље у року од 8 дана од дана одржавања поступка усменог јавног надметања, израдити писмене отправке одлука и доставити их изабраним корисницима.

Информације у вези овог Конкурса могу се добити на телефон: 3227-859.

Преузмите – Конкурсна документација за одређивање корисника места за постављање 49 привремених објеката – киоска, на јавним површинама у Београду – подручје градске општине Стари град