РАНГ ЛИСТA ПРИЈАВЉЕНИХ УЧЕСНИКА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ИЗ ОБЛАСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД – УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Комисија за спровођење конкурса
Број: 06-31/19 – 29.3.2019. године
Београд, Македонска 42
Прив.4

Комисија за спровођење конкурса, образована закључком председника Градске општине Стари град у Београду, I 02 број: 020-1-44/19, од 14.3.2019. године, на основу спроведеног конкурсног поступка, по конкурсу расписаном 14.3.2019. године, утврдила је

РАНГ ЛИСТУ

пријављених учесника по Јавном конкурсу за доделу средставаиз буџета Градске општине Стари град буџетским корисницима из области основног образовања у 2019. години, који испуњавају услове конкурса:

ОБЛАСТ OСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА
КОРИСНИЦИ КОЈИ СУ ПОДНЕЛИ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС
Р.Б. Назив корисника Предмет набавке Висина тражених средстава Напомена
1.

Основна школа „Краљ Петар Први“

Пројектна документација за извођење грађевинских радова на стубовима улаза у двориште ОШ „Краљ Петар Први“ 200.000
2.

Основна школа „Браћа Барух“

Санација ПВЦ столарије у ОШ „Браћа Барух“ 250.000
3.

Основна школа „Скадарлија“

Поправка и делимична замена паркета у фискултурној сали 395.400

ОДОБРАВА СЕ финансијска подршка буџетским корисницима из области основног образовања у следећим износима, следећим корисницима са утврђене ранг листе:

ОБЛАСТ OСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА
КОРИСНИЦИ КОЈИМА СУ ОДОБРЕНА СРЕДСТВА
Р.Б. Назив корисника Предмет набавке Висина тражених средстава Напомена
1.

Основна школа „Краљ Петар Први“

Пројектна документација за извођење грађевинских радова на стубовима улаза у двориште ОШ „Краљ Петар Први“ 200.000
2.

Основна школа „Браћа Барух“

Санација ПВЦ столарије у ОШ „Браћа Барух“ 200.000
3.

Основна школа „Скадарлија“

Поправка и делимична замена паркета у фискултурној сали 395.400

Одобрена средства корисницима из става 2. биће исплаћена на основу појединачних Решења председника градске општине, која ће бити донета по коначности ове Одлуке.

Приговор на ранг листу може се изјавити председнику градске општине у року од 3 дана од дана објављивања листе на сајту градске општине.

Пре подношења приговора, учесници конкурса могу извршити увид у конкурсни материјал, код Комисије за спровођење конкурса.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Мила Поповић