РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ УЧЕСНИКА ИЗ ОБЛАСТИ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД – УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Комисија за спровођење конкурса

I 02 Број: 06-38/18-8.6.2018.године

Београд, Македонска 42

Комисија за спровођење конкурса образована Закључком Председника Градске општине Стари град у Београду, I-02, Број 020-1-125/18 од 28.5.2018. године, на основу спроведеног конкурсног поступка, по конкурсу расписаном 28.5.2018. године, дана 8.6.2018. године, утврдила је

РАНГ ЛИСТУ

1. УТВРЂУЈЕ СЕ Ранг листа пријављених учесника по Јавном конкурсу за доделу средстава из буџета градске општине Стари град буџетским корисницима из области унапређења безбедности САОБРАЋАЈА у 2018.години, који испуњавају услове конкурса:

Р. број Име/назив подносиоца пријаве Пројекат који је предмет конкурисања Број бодова по критеријумима Укупан број бодова Висина тражених средстава
1 2 3 4 5
1 Иновативни центар Београда Унапређење безбедности угрожених учесника у саобраћају „Безбедни Стари град“ 20 13 10 10 20 73 720.000,00 дин
2 Центар за истраживање, едукацију и маркетинг Основци у саобраћају 20 10 10 10 20 70 600.000,00 дин
3 Безбедоносно образовни центар Програм саобраћајног васпитања и образовања у циљу унапређења знања, вештина и навика за безбедно учествовање у саобраћају 20 15 10 10 20 75 675.000,00 дин

2. ОДОБРАВА СЕ финансијска подршка буџетским корисницима из области унапређења безбедности саобраћаја у 2018. години, у следећим износима, следећим корисницима са утврђене ранг листе:

Редни број Назив изабраног корисника и адреса Пројекат који је предмет конкурисања Висина одобрених средстава
1 Безбедоносно образовни центар Програм саобраћајног васпитања и образовања у циљу унапређења знања, вештина и навика за безбедно учествовање у саобраћају 600.000,00 дин
2 Иновативни центар Београда Унапређење безбедности угрожених учесника у саобраћају „Безбедни Стари град“ 600.000,00 дин
3 Центар за истраживање, едукацију и маркетинг Основци у саобраћају 600.000,00 дин

3. ОДОБРЕНА СРЕДСТВА корисницима из става 2. овог решења, биће исплаћена на основу појединачних решења председника градске општине, која ће бити донета по коначности ове одлуке.

4. Против ове одлуке може се изјавити приговор председнику градске општине у року од 3 дана од дана објављивања исте на сајту градске општине. Пре подношења приговора, учесници конкурса могу извршити увид у конкурсни материјал, код Комисије за спровођење конкурса.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Андреја Миливојевић