ПРЕДЛОГ РАНГ-ЛИСТЕ ПОВОДОМ ЈАВНОГ КОНКУРСА „СТАРИ ГРАД МИСЛИ НА ЗГРАДЕ“

Комисијa за спровођење конкурса „Стари град мисли на зграде“, на четвртој седници одржаној дана 23.06.2021. године, на основу члана 11. став 1. Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде („Службени лист града Београда“, број 96/2017 и 101/2019) утврдила је

ПРЕДЛОГ РАНГ-ЛИСТЕ ПОВОДОМ ЈАВНОГ КОНКУРСА
„СТАРИ ГРАД МИСЛИ НА ЗГРАДЕ“.

Предлог ранг-листе можете пронаћи на следећем линку.

Сваки учесник на Конкурсу може Комисији уложити приговор, у затвореној коверти на писарницу  Градске општине Стари град или препоручено поштом са повратницом на адресу: Град Београд, Градска општина Стари град, 11 000 Београд, ул. Македонска бр.42, у року од 3 (три) дана од дана објављивања предлога ранг-листе на званичној интернет презентацији Градске општине Стари град.

Комисија одлучује по приговорима учесника на Конкурсу у року који не може бити дужи од 5  (пет) дана од дана истека рока за подношење приговора.

Комисија ће одбацити приговор на предлог ранг-листе који је неблаговремен или изјављен од неовлашћеног лица.

Комисија ће одбити приговор на предлог ранг-листе који је неоснован.

Комисија ће усвојити приговор на предлог ранг-листе који је основан.

Одлуке Комисије по приговорима су коначне.

Комисија, након истека рока за подношење приговора, односно рока за одлучивање по приговорима, утврђује коначну ранг-листу коју објављује на званичној интернет презентацији Градске општине Стари град.

На конкурсу Градске општине Стари град под називом “Стари град мисли на зграде” учествовало је више од 50% стамбених заједница са територије наше општине.