ПОНОВНИ КОНКУРС ЗА УПРАЖЊЕНА МЕСТА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ТЕЗГИ И ДРУГИХ ПОКРЕТНИХ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД
Београд, Македонска 42
Тел. 3220-721; Факс: 3227-067
www.starigrad.org.rs

Веће Градске општине Стари град, на основу члана 77. Статута градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 43/08и16/10), а у вези са одредбама Одлуке о постављању тезги и других покретних привремених објеката („Сл. лист града Београда“, бр. 31/2002 – пречишћен текст, 5/03,11/05,18/06, 61/09 и 24/10,10/11) и Плана постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје општине Стари град (Службени лист града Београда број 8/12), расписује

П О Н О В Н И   К О Н К У Р С

за одређивање корисника места за постављање тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје општине Стари град, која су остала упражњена, и то:

I АПАРАТА ЗА КОКИЦЕ
II ТЕЗГИ ЗА ПРОДАЈУ УМЕТНИЧКИХ СУВЕНИРА
III ТЕЗГИ – КОЛИЦА ЗА ПРОДАЈУ ОСВЕЖАВАЈУЋИХ НАПИТАКА
IV ТЕЗГИ – САНДУКА ЗА ЧИШЋЕЊЕ ОБУЋЕ
V СТАЛАКА ЗА ПРОДАЈУ БАЛОНА
VI ТЕЗГИ ЗА ПРОДАЈУ ЦВЕЋА
VII ТЕЗГЕ ЗА ПРОДАЈУ КЊИГА
VIII КОНЗЕРВАТОРА ЗА СЛАДОЛЕД
IX УРЕЂАЈА ЗА КЕСТЕН И КУКУРУЗ
X УРЕЂАЈА ЗА „HOT – DOG“

Рок на који се објекти постављају је до 17.03.2014. године(изузев за конзерваторе за сладолед који се постављају почев од 15.03.до 15.11.2013. годинe).

Конкурс ће се спровести путем усменог јавног надметања.

Врсте објеката, локације, објекти на локацијама и намена, почетни износи у поступку усменог јавног надметања, као и општи и посебни услови, под којима ће бити извршен одабир корисника локације, садржан је у конкурсној документацији.

Конкурсна документација се може преузети са сајта Градске општине Стари град – www.starigrad.org.rs и у Одсеку за послове већа и председника Општине, на првом спрату зграде Општине, у Ул. Македонска 42, у соби број 17, радним даном од 9,00 до 15,00 часова, почев од првог наредног радног дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу „Блиц“.

У истом периоду заинтересована лица могу извршити и увид у микролокацијске скице објеката, у просторијама Одељења за комуналне послове и комуналну инспекцију, у згради општине у Београду у улици Македонска 42 (соба 97/V).

Право учешћа на конкурсу имају сва правна и физичка лица, која испуњавају услове утврђене законом и конкурсном документацијом.

Пријава на Конкурс, подноси се поштом (препорученом пошиљком), или преко Писарнице Управе, закључно са петком 15. мартом 2013. године.

Пријаве се подносеза сваки објекат посебно, на прописаном обрасцу из Прилога 3. Конкурсне документације, на адресу ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД, Београд, Македонска број 42.

Један учесник може поднети само једну пријаву за један објекат.

Избор корисника места, између благовремених и уредних пријава, извршиће Комисија за спровођење конкурса, и то искључиво на основу највишег понуђеног износа за одређени објекат постигнутог у поступку усменог јавног надметања.

Регистрација учесника у поступку јавног надметања, и поступак усменог јавног надметања одржаће се 19. марта 2013. године,у згради општине Стари град, у улици Македонска број 42, у Малој сали на првом спрату, према распореду садржаном у конкурсној документацији.

Комисија за спровођење конкурса ће, најдаље у року од 8 дана од дана одржавања поступка усменог јавног надметања извршити избор корисника места за постављање одређеног објекта и о томе писмено известити све учеснике конкурса који су регистровани за учешће у поступку усменог јавног надметања за предметни објекат.

Информације у вези овог Конкурса могу се добити на телефон: 3227-859.

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ