ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА 2012. ГОДИНУ

206. сед 020-4-27 План набавки за 2012

020-4-9 Допуна плана ЈН од 11.04.2012.

020-4-8 Допуна плана ЈН од 05.04.2012.

020-4-7 Допуна и измена плана ЈН од 09.03.2012.

020-4-6 Допуна и измена плана ЈН од 23.02.2012.

020-4-5 Допуна и измена плана ЈН од 09.02.2012.

020-4-4 Допуна плана ЈН од 02.02.2012.

020-4-3 Допуна плана ЈН од 26.01.2012.

020-4-2 Допуна плана ЈН од 19.01.2012.

020-4-1 Допуна плана ЈН од 12.01.2012.