ОДРЖАНА 16. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

На седници Скупштине Градске општине Стари град одборницу су већином гласова усвојили оставку одборника Златка Црногорца са изборне листе Либерално Демократске странке – Чедомир Јовановић пре истека мандата на који је изабран, а уместо њега су већином гласова потврдили мандат новоизабраном одборнику Радосаву Ђурићу, са изборне листе Либерално Демократске странке Чедомир Јовановић.

Већином гласова присутних одборника донета је Одлука о изменама и допунама Статута Градске општине Стари град и Одлука о изменама и допунама о организацији општинске управе ГО Стари град. Образлажући измене и допуне Статута ГО Стари град, секретар Скупштине Зоран Ђорђевић истакао је да се измене и допуне односе на терминолошко усаглашавање одредби Статута са одредбама Статута Града, те се овим бришу скраћенице назива.

Усвојене измене и допуне Статута ГО Стари град предвиђају могућност доношења аката у форми Одлука и од других органа Градске општине, а не само Скупштине. У складу са тим, прецизирана су и акта које доноси Веће.

Већином гласова одборници су донели и Одлуку о изменама и допунама о организацији општинске управе ГО Стари град. Одборницима са тим поводом обратио начелник Градске градске општине Стари град Дејан Ковачевић рекавши да се измене и допуне као и код Статута прво односе на терминолошко усаглашавањем са Статутом града. „ Усаглашене су и одредбе у погледу назива аката о систематизацији, као акта о унутрашњем уређењу градске општине. Извршено је смањење броја Одељења, са шест на пет, тако да су спојени Одељења и Одељење за имовинско правне и стамбене послове, што ће повећати ефикасност и квалитет рада општине“, рекао је Дејан Ковачевић и нагласио да су послови у вези са легализацијом пренети на градски Секретаријат за легализацију.

На одржаној седници Скупштине, од 50 присутних одборника, 46 је гласало за доношење Одлуке о начину и поступку давања у закуп, одређивање закупнине на пословне зграде и пословне просторије чији је корисник Градска општина Стари град. „ Доношењем ове Одлуке обезбедиће се већа јавност приликом давања у закуп пословног простора , као и учешће већег броја понуђача, а висина закупнине одреди што приближније тржишним условима“, рекла је у обраћању одборницима Скупштине директорка ЈП „ Пословни простор Стари град“ Јелена Карамата . „ Увођењем нове Ексклузивне зоне извршиће се равномерније оптерећење закупаца пословног простора, истакла је Карамата о додала да се период закупа смањује са десет на пет година, као и то да ће ово предузеће са закупцима моћи закључивати предуговор о закупу што ће допринети уреднијем плаћању закупнине. Одборници Скупштине донели су и решење о разрешењу одборнице Радмиле Јовановић, са дужности члана Савета за архитектуру и урбанизам Скупштине ГО Стари град и уместо ње изабрали Драган Ћећеза, одборника Српске радикалне странке. Такође, већином гласова одборници су донели решење о избору Ђурић Радосава испред Либерално Демократске странке – Чедомир Јовановић у Савет за прописе, уместо Златка Црногорца коме је престао мандат одборника.

На седници су већином гласова присутних одборника именовани чланови Управног и Надзорног одбора из реда запослених Установе културе општине Стари град

„ Пароброд“. У Управном одбору „ Пароброда“ биће Златко Црногорац, извршни продуцент и Ива Николић, организатор манифестација, док је за члана Надзорног одбора изабрана Марија Ивановић, референт за правне послове УК „ Пароброд“.