ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНОВА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИЈАМА ГО СТАРИ ГРАД, САВСКИ ВЕНАЦ И ПАЛИЛУЛА

Скупштина града Београда, на седници која је одржана 23. јуна 2014. године, донела је, на основу члана 46. Закона о планирању и изградњи и члана 31. Статута града Београда, одлуке изради планова детаљне регулације за инфраструктурне објекте на територијама градских општина Стари град, Палилула и Савски венац. Наведене одлуке су:

    1. ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНОВА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ГАСОВОДА ОД ГЛАВНЕ МЕРНО_РЕГУЛАЦИОНЕ СТАНИЦЕ (ГМРС) “ПАНИНСКА СКЕЛА” ДО ПОДРУЧЈА ППППН “БЕОГРАД НА ВОДИ”; ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА (Број: 350-481/14-С)
    2. ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНОВА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВОДОВОДА ПРВЕ ВИСИНСКЕ ЗОНЕ Фи 700ММ ОД ПОСТОЈЕЋЕГ ВОДОВОДА Фи 700ММ НА НА ДОРЋОЛУ ДО ПОСТОЈЕЋЕГ ВОДОВОДА Фи 700ММ НА ЗЕЛЕНОМ ВЕНЦУ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД И САВСКИ ВЕНАЦ (Број:350-479/14-С)
    3. ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНОВА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ У УЛИЦИ ГОСПОДАР ЈЕВРЕМОВОЈ, ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД (Број:350-486/14-С)

Израда планова детаљне регулације у наведеним одлукама поверена је Ј.У.П. Урбанистички завод Београда, које је дужно да Нацт планова изради у року од пет месеци, од дана ступања на снагу одлука. Планови детаљне регулације представљаће плански основ за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и израду урбанистичко – техничких докумената.

Обавештења о доношењу ових одлука о изради наведених планова детаљне регулације огласиће се у средствима дневног информисања и у информативним гласилима градских општина Стари град, Савски венац и Палилула.

Увид у наведене одлуке можете погледати на сајту Службеног листа града Београда www.sllistbeograd.rs (од тренутка њихове објаве)