НОВОМ ОДЛУКОМ СКУПШТИНЕ БЕОГРАДА, БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2009. ГОДИНУ – 67,6 МИЛИЈАРДИ ДИНАРА

Изменом и допуном Одлуке о буџету града за 2009. годину, коју је на данашњој седници усвојила Скупштина града, укупан буџет у овој години износи око 67,6 милијарди динара. Према речима Душка Никодијевића, помоћника секретара за финансије, планирани текући приходи и примања од нефинансијске имовине износе око 50,8 милијарди динара, а расходи 63,45 милијарди динара.

– Буџетски дефицит износи 12,65 милијарди динара. Средства за финансирање буџетског дефицита обезбедиће се од приватизације предузећа, примања из иностраног задуживања и нераспоређеног вишка из претходне године који износи око 5,59 милијарди динара. Предложене измене буџета јесу, пре свега, последица предузетих мера Владе Републике Србије за ублажавање светске економске кризе – рекао је Никодијевић.

Тако су укупна средства за 2009. смањена за око 3,8 милијарди динара у односу на важећи план. То је утицало на расходе и издатке из буџета, па ће се највише уштеда добити из расхода за запослене (око 300 милиона динара), коришћења услуга и роба (око 426 милиона динара), услуга по уговору (око 565 милиона динара), субвенција (око 383 милиона динара), дотација и трансфера (око 126 милиона динара) и осталих расхода, међу којима су дотације невладиним организацијама (око 40 милиона динара), а највећа ставка је уштеда у трошковима и улагањима за основна средства од чак 5,3 милијарде динара. С друге стране, циљ ребаланса буџета јесте несметано одвијање активности буџетских корисника, наставак социјалних давања и да се капитална улагања одрже како би се сви пројекти наставили уз делимично померање динамике плаћања за наредну буџетску годину.