НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

У општини Стари граду Одсеку за информисање од 19. фебруара до 13. марта, сваког дана од 9 до 15 сати, траје јавни увид Нацрта Плана детаљне регулације блока између улица Кнез Михаилове, Јакшићеве, Обилићевог венца и Змај Јовине, са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину. План је доступан на увид и у Градској управи, у сали II у сутерену, у Улици 27. марта 43-45.
План детаљне регулације овог блоковског простора омогућава да се уместо садашњег паркинга омогући изградња објекта културе, a према изменама Генералног урбанистичког плана из 2005. године предвиђено да се на истој парцели нађе и улаз у будућу станицу метроа „Академија“. Блоковски простор око објекта са околним улицама био би повезан пасажима. На основу Плана предвиђено је и расписивање конкурса за уређење унутрашњости блока, као и за сам пројекат новог објекта.
Међутим, изградња новог објекта условљена је пројектом и изградњом улаза у метро станицу. Представници обрађивача из Института за архитектуру и урбанизам Србије наглашавају да ће будући објекат бити од јавног значаја, обзиром да је земљиште на којем би се он изградио такође јавно. Све зграде у овом блоку налазе се у оквиру просторне културно-историјске целине од изузетног значаја „Кнез Михаилова улица“, па је Завод за заштиту споменика културе града Београда урадио елаборат чији су услови касније спроведени кроз планска решења.
Иницијативу за израду Плана детаљне регулације блока између Кнез Михаилове, Јакшићеве, Обилићевог венца и Змај Јовине улице, покренула је Српска академија наука и уметности и остали корисници зграда у блоку. Сагласност са оваквом иницијативом дали су градски Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда и Урбанистички завод. Скупштина града је 2006. године донела Oдлуку да се приступи изради Плана детаљне регулације овог блоковског простора.
Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача уторком и четвртком од 11 до 15 часова у згради Градске управе, у 27. марта бр.43-45 (сала II у сутерену) и средом и петком од 11 до 15 часова у просторијама Градске општине Стари град, Македонска бр. 42.
Писмене примедбе на предложена решења могу се доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, 27. марта бр. 43-45, најкасније до 13. марта 2009. године. Јавна седница одржаће се 7. априла 2009. године у 13 часова, у згради Градске управе, у 27. марта бр.43-45 (сала II у сутерену).