НА СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ УСВОЈЕН БУЏЕТ ЗА 2007

На седници Скупштине општине Стари град одржаној 28. јуна, одборници су већином гласова усвојили Решење о одређивању висине закупнине за пословне зграде и пословне просторије чији је корисник општина Стари град.
Богица Петровић, руководилац Одељења за буџет, привреду и друштвене делатности општине Стари град, образлажући предлог за повећање висина закупнина пословног простора рекао је да је Законом о финансирању локалне управе који је у примени од 1. јануара 2007. године, утврђена надлежност локалне самоуправе да уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, и да су приходи од давања у закуп непокретности у државној својини којe користе локалне самоуправе, изворни приходи. Иначе, иницијатива за повећање закупнина је потекла од Управног одбора ЈП «Пословни простор». Такође, он је нагласио да цене закупа за пословни простор нису мењане током 2006. године и да просечна цена закупа која износи 585,00 динара по метру квадратном у односу на тржишне услове је ниска и да не обезбеђује довољно средства за трошкове редовног одржавања пословног простора па самим тим ни за инвестиционо одржавање. Имајући све то у виду, предлог да се закупнине пословног простора чији је носилац права коришћења општина Стари град повећају за 7,5 одсто, одборници Скупштине усвојили су већином гласова, тако да повећање ступа на снагу од 1. јула ове године.
Према предложеном повећању цена, просечна закупнина са ПДВ износила би око 628,90 динара по метру квадратном, што је и даље испод нивоа закупнина које се формирају по тржишним условима.
На истој седници, већином гласова одборници су усвојили и буџет за ову годину и он износи 1.093.166.023 динара и представља обим средстава за финансирање јавних расхода.
Приходи који ће се ове године сливати у општинску касу одређени су на основу Одлуке о обиму средстава за вршења послова Града и градских општина и износе: од локалних комуналних такси – 156.275.000 динара, трансфера -129.037.000 динара, од закупа пословног простора – 728.953.000 динара, од општинских административних такси – 5.000.000 динара, од камате на депонована средства и дате кредите – 2.000.000 динара као и приходи које остварује општински орган управе – 37.000.000 динара и остали приходи у корист општине у износу од 10.261.023 динара. Осим ових прихода, планирана су и буџетска примања која се користе наменски и то од донације Европске комисије за финансирање одређеног пројекта
( 6.640.000 динара), неутрошена средства међународне донације из прошле године
( 510.000 динара ), као и приход од продаје финансијске имовине – повраћај кредита ( 8.800.000 динара). Буџетски издаци за ову годину утврђени су и они износе 1.313.578.181. Од тога класична потрошња у износу од 345.087.000 динара расподељена је на Општинску управу у износу од 275.579.376 динара, као и на ЈП «Пословни простор» у износу од 69.837.624 динара.
За позицију «услуге по уговору» планирана су средства у износу од 30.218.737 динара, док је за специјализоване услуге планирано издвајање у износу од 4.000.000 динара. Посебна средства у износу од 5.000.000 динара издвојена су за заштиту животне средине а за позицију «накнаде за социјалну заштиту» издвојено је 18.424.000 динара. За дотирање невладиних организација ове године предвиђена је сума у износу од 27.636.020 динара док је за текуће поправке и одржавање, планирани износ у вредности од 86.040.585 динара. За позицију «зграде и грађевински објекти планиран је износ од 62.311.977 динара док је за набавку опреме за рад Општинске управе планирано издвајање у износу од 11.231.990 динара. За финансирање објеката предшколских установа, школа и факултета одређен је износ од 132.626.796 динара, за финансирање здравствених установа у износу од 76.691.326 динара .
Овогодишњим буџетом планирана је субвенција за инвестиционо одржавање објеката ЈПСРПЦ «Милан Гале Мушкатировић» у износу од 189.850.623 динара.
У укупним расходима за 2007. годину осим текућих расхода садржани су и и они расходи чије је трошење започето у 2006. години, тако да ће буџетски дефицит у износу од 211.612.158 који је исказан бити покривен из пренетих средстава из 2006. у 2007. годину.