САВЕТ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ (КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ): ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПРОЈЕКТА „ЦЕНТАР ЗА ПОДРШКУ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ МЛАДИХ“

САВЕТ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ (КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ)  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

 објављује

ЈАВНИ КОНКУРС
за избор корисника пројекта „
Центар за подршку предузетништву младих

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Пројекат Центар за подршку предузетништву младих има за циљ да развије и унапреди услове којима се подстиче предузетништво младих и њихово лично и професионално усавршавање на ГО Стари град.

Реализацијом пројектних активности корисници ће имати прилику да стичу знања и вештине потребне за развијање пословних идеја, покретање сопственог посла и запошљавања.

Пројекатне активности су усклађене са општим циљем програма који се односи на развијање програма и успостављање одрживих економичних сервиса за младе као и стварање услова за неформално образовање и информисање које је  прилагођено свим категоријама младих.

Циљна група пројекта су млади узраста од 18-30 година који су у систему формалног образовања (ученици и студенти), као и незапослени млади.

Пројектне активности усклађене су са циљевима Националне стратегије за младе у области запошљавања и предузетништва.

Пројектне активности биће реализоване кроз сет нефинансијске подршке у виду:

 •  Четири дводневне и једне једнодневне обуке из области започињања и унапређења пословања и
 •  реализацију менторинг услуге.

У оквиру пројекта, биће изабрано до 15 корисника обука и менторинга.

ЦИЉНА ГРУПА

Циљна група пројекта су млади људи узраста од 18 до 30 година, и то;

 1. млади који су у систему формалног образовања (ученици и студенти) и
 2. млади који су тренутно незапослени.

ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА И ОПШТИ УСЛОВИ

Пријаву на Јавни конкурс могу поднети лица која испуњавају следеће услове:

 • да имају од 18 до 30 година;
 • да су у систему формалног образовања (ученици или студенти);
 • да су држављани РС;
 • да су тренутно незапослени.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ И РАНГИРАЊЕ ПРИЈАВА

Критеријуми за вредновање дати су у посебном документу који је саставни део конкурсне документације.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 1. Формулар Пријаве – Образац број 1.

НАЧИН И РОКОВИ ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА

Попуњена Пријава се попуњава електоронски и шаље на мејл projekti@starigrad.org.rs, или се подноси лично или поштом на писарници Градске општине Стари град, , Македонска број 42, у запечаћеној коверти, на којој мора да пише:

На предњој страни:
• Савет за спровођење омладинске политике Градске општине Стари град, Македонска 42, Београд  
• Назнака – „ЈАВНИ КОНКУРС за избор корисника пројекта „Центар за подршку преузетништву младих“ -„не отварати”.

На полеђини коверте неопходно је навести назив и адресу подносиоца Пријаве и контакт телефон подносиоца пријаве.
Рок за подношење пријава са пратећом документацијом је 15.10.2022. до 15 часова.

Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну Савету за спровођење омладинске политике Градске општине Стари град, до назначеног рока, без обзира на начин достављања.

Неблаговремене, непотпуне и пријаве послате на други начин (нпр.факсом), или достављене на друге адресе, неће се разматрати.

За додатне информације се можете обратити на телефон 011/3300-678 и путем е-mail-a projekti@starigrad.org.rs.

 ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА-ИЗБОРА КАНДИДАТА КОРИСНИКА ПРОЈЕКТА

 1. Градска општина Стари град доноси одлуку о формирању Комисије за избор кандидата корисника пројекта.
 2. Градска општина Стари град расписује јавни позив за избор корисника пројекта на свом сајту. Јавни позив може бити објављен и сајту Регионалне агенције за развој и европске интеграције Београд, партнер на пројекту, као и на службеним профилима друштвених мрежа обеју институција.
 3. Пријавни формулар се подноси путем мејла, лично или препорученом поштом на адресу Савет за спровођење омладинске политике Градске општине Стари град, Македонска 42, Београд.
 4. Комисија разматра приспеле пријаве, оцењује, бодује и селектује пријаве према утврђеним критеријумима. У случају да два кандидата имају исти број бодова предност ће имати кандидат који има пребивалиште на територији Градске општине Стари град.
 5. Комисија сачињава финалну листу и даје предлог за избор до 15 кандидата.
 6. Градска општина Стари град доноси одлуку о избору и обавештава све кандидате у року од пет (5) дана од дана доношења одлуке.
 7. Изабрани кандидати и ГО потписују Споразум о учешћу у програму.

Председник Градске општине Стари град

Радослав Марјановић               

ПРИЛОГ:

1. ФОРМУЛАР ПРИЈАВЕ  – Образац број 1.

2.  ЈАВНИ КОНКУРС (интегрални текст)