КОНКУРС ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ТЕЗГИ И ДРУГИХ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД
Београд, Македонска 42
Тел. 3220-721; Факс: 3227-067
www.starigrad.org.rs

Комисија Већа Градске општине Стари град, образована Решењем Већа, на основу члана 77. Статута градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/14-пречишћен текст), а у вези са одредбама Одлуке о постављању тезги и других покретних привремених објеката („Сл. лист града Београда“, бр. 31/2002 – пречишћен текст, 5/03,11/05,18/06, 61/09 и 24/10,10/11) и Планом постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у градској општини Стари град у периоду 2014-2016. години („Службени лист града Београда“ број 17/14), расписује

К О Н К У Р С

за одређивање корисника места за постављање тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у градској општини Стари град, почев од дана коначности решења о постављењу, до 18.03.2015. године, (изузев за конзерваторе за сладолед који се постављају почев од дана коначности решења о постављењу до 15.11.2014. године), и то:

1. АПАРАТА ЗА КОКИЦЕ
2. ТЕЗГИ ЗА ПРОДАЈУ РАЗГЛЕДНИЦА И ТУРИСТИЧКИХ ПУБЛИКАЦИЈА
3. ТЕЗГИ ЗА ПРОДАЈУ ШТАМПЕ
4. ТЕЗГИ /КОЛИЦА ЗА ПРОДАЈУ ОСВЕЖАВАЈУЋИХ НАПИТАКА
5. КОЛИЦА ЗА ПРОДАЈУ ПРОИЗВОДА СТАРИХ ЗАНАТА
6. ТЕЗГИ ЗА ПРОДАЈУ УМЕТНИЧКИХ ПРЕДМЕТА
7. ТЕЗГИ ЗА ПРОДАЈУ СУВЕНИРА
8. ТЕЗГИ – САНДУКА ЗА ЧИШЋЕЊЕ ОБУЋЕ
9. СТАЛАКА ЗА ПРОДАЈУ БАЛОНА
10. ВАГЕ ЗА МЕРЕЊЕ ТЕЛЕСНЕ ТЕЖИНЕ
11. ТЕЗГИ ЗА ПРОДАЈУ СВЕЖЕГ И СУШЕНОГ ЦВЕЋА И ПРОИЗВОДА ОД ЦВЕЋА
12. КОНЗЕРВАТОРА ЗА СЛАДОЛЕД
13. АПАРАТА ЗА СЛАДОЛЕД
14. УРЕЂАЈА ЗА КЕСТЕН И КУКУРУЗ
15. АПАРАТА-КОЛИЦА ЗА „HOT – DOG“
16. АПАРАТА ЗА КРОФНИЦЕ

Конкурс ће се спровести путем усменог јавног надметања.

Врсте објеката, локације, објекти на локацијама и намена, почетни износи у поступку усменог јавног надметања, као и општи и посебни услови, под којима ће бити извршен одабир корисника локације, садржан је у конкурсној документацији.

Конкурсна документација се може преузети са сајта Градске општине Стари град – www.starigrad.org.rs и у Одсеку за послове већа и председника Општине, на првом спрату зграде Општине, у Ул. Македонска 42, у соби број 17, радним даном од 9,00 до 15,00 часова, почев од првог наредног радног дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу Привредни преглед“.

У истом периоду заинтересована лица могу извршити и увид у микролокацијске скице објеката, у просторијама Одељења за комуналне послове и комуналну инспекцију, у згради општине у Београду у улици Македонска 42 (соба 97/V).

Право учешћа на конкурсу имају сва правна и физичка лица, која испуњавају услове утврђене законом и конкурсном документацијом.

Пријава на Конкурс, подноси се поштом(препорученом пошиљком), или преко Писарнице Управе, „ закључно са 31.03.2014. године.

Пријаве се подносеза сваки објекат посебно, на прописаном обрасцу из Прилога 3. Конкурсне документације, на адресу ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД, Београд, Македонска број 42.

Један учесник може поднети само једну пријаву за један објекат, на једној локацији.

Избор корисника места, између благовремених и уредних пријава, извршиће Комисија за спровођење конкурса, на основу највишег понуђеног износа за одређени објекат постигнутог у поступку усменог јавног надметања, односно у складу са условима прописаним за одређене објекте.

Регистрација учесника у поступку јавног надметања, и поступак усменог јавног надметања одржаће се 03. априла 2014. године,са почетком у 9 часова,у згради општине Стари град, у улици Македонска број 42, у Малој сали на првом спрату, према распореду садржаном у конкурсној документацији.

Комисија за спровођење конкурса ће, најдаље у року од 8 дана од дана одржавања поступка усменог јавног надметања донети одлуке о избору корисника места за постављање одређеног објекта и о томе писмено известити све учеснике конкурса који су регистровани за учешће у поступку усменог јавног надметања за предметни објекат.

Преузмите конкурсну документацију

Информације у вези овог Конкурса могу се добити на телефон: 3227-859