КОНКУРС ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ТЕЗГИ И ДРУГИХ ПОКРЕТНИХ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА СТАРОМ ГРАДУ

Комисија Већа Градске општине Стари град, образована Закључком Већа, на основу члана 77. Статута градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/14 – пречишћен текст), а у вези са одредбама Одлуке о постављању тезги и других покретних привремених објеката на територији града Београда (“Сл. лист града Београда”, бр. 17/2015, 43/2015 и 71/2015) и у складу са Планом постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у градској општини Стари град у периоду 2014-2016. години („Службени лист града Београда“ број 8/15), расписује

К О Н К У Р С

за одређивање корисника места за постављање тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у градској општини Стари град, и то:

АПАРАТА ЗА КОКИЦЕ
ТЕЗГИ ЗА ПРОДАЈУ РАЗГЛЕДНИЦА И ТУРИСТИЧКИХ ПУБЛИКАЦИЈА
ТЕЗГИ ЗА ПРОДАЈУ ШТАМПЕ
ТЕЗГИ ЗА ПРОДАЈУ УМЕТНИЧКИХ ПРЕДМЕТА
ТЕЗГИ ЗА ПРОДАЈУ СУВЕНИРА
ТЕЗГИ – САНДУКА ЗА ЧИШЋЕЊЕ ОБУЋЕ
ВАГЕ ЗА МЕРЕЊЕ ТЕЛЕСНЕ ТЕЖИНЕ
ТЕЗГИ ЗА ПРОДАЈУ СВЕЖЕГ И СУШЕНОГ ЦВЕЋА И ПРОИЗВОДА ОД ЦВЕЋА
ТЕЗГИ ЗА ПРОДАЈУ КЊИГА
КОНЗЕРВАТОРА ЗА СЛАДОЛЕД
УРЕЂАЈА ЗА КЕСТЕН И КУКУРУЗ
АПАРАТА – КОЛИЦА ЗА „HOT – DOG“

Врсте објеката, локације, објекти на локацијама и намена, почетни износи у поступку усменог јавног надметања, као и општи и посебни услови, под којима ће бити извршен одабир корисника локације, садржан је у конкурсној документацији.

Конкурсна документација се може преузети са сајта Градске општине Стари град – www.starigrad.org.rs и у Одељењу за скупштинске послове и послове већа и председника, на првом спрату зграде Општине, у Ул. Македонска 42, у соби број 17, радним даном од 9,00 до 15,00 часова, почев од првог наредног радног дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу „Данас“.

У истом периоду заинтересована лица могу извршити и увид у микролокацијске скице објеката, у просторијама Одељења за комуналне послове и комуналну инспекцију, на петом спрату у соби број 97.

Право учешћа на конкурсу имају сва правна и физичка лица, која испуњавају услове утврђене законом, Одлуком о постављању тезги и других покретних привремених објеката на територији града Београда и конкурсном документацијом.

Пријава на Конкурс, подноси се поштом (препорученом пошиљком), или преко Писарнице Управе, почев од 07.03.2016. године, закључно са 12.03.2016. године.

Пријаве се подносе за сваки објекат посебно, на прописаном обрасцу из Прилога 3. Конкурсне документације, на адресу ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД, Београд, Македонска број 42.

Један учесник може поднети само једну пријаву за један објекат, на једној локацији.

Избор корисника места, између благовремених и уредних пријава, извршиће Комисија за спровођење конкурса, на основу највишег понуђеног износа за одређени објекат постигнутог у поступку усменог јавног надметања, односно у складу са условима прописаним за одређене објекте.

Регистрација учесника у поступку јавног надметања, и поступак усменог јавног надметања одржаће се 15.03. 2016. године, у згради општине Стари град, у улици Македонска број 42, у Малој сали на првом спрату, према распореду садржаном у конкурсној документацији.

Комисија за спровођење конкурса ће, најдаље у року од 8 дана од дана одржавања поступка усменог јавног надметања извршити избор корисника места за постављање одређеног објекта и о томе писмено известити све учеснике конкурса који су регистровани за учешће у поступку усменог јавног надметања за предметни објекат.

Информације у вези овог Конкурса могу се добити на телефон: 3227 859

1. ПРЕЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

2. ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ