КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЗ ОБЛАСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА СА СТАРОГ ГРАДА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД – ПРЕДСЕДНИК

Комисија за спровођење конкурса

Број: 06-31/19 – 19.3.2019. године

Београд, Македонска 42

Комисија за спровођење конкурса, образована закључком председника Градске општине Стари град у Београду I 02 Број: 020-1-44/2019 од 14.3.2019. године, на основу одредби Одлуке о начину финансирања програма и пројеката правних и физичких лица и финансирању додатних права корисника из средстава буџета („Службени лист града Београда“, број 60/2014, 74/2014, 99/2014, 16/2015 и 50/2015) и Одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2019. годину („Службени лист града Београда“, број 131/18), расписује

Конкурс

за доделу средстава из буџета Градске општине Стари град буџетским корисницима из области основног образовања

Предмет конкурса

Предмет конкурса је додела средстава, из буџета Градске општине Стари град за набавку радова, услуга и добара за потребе буџетских корисника из области основног образовања, чији је оснивач Република, које имају седиште на територији Градске општине Стари град.

Циљ конкурса

Циљ конкурса је обезбеђивање средстава која су установама из области основног образовања неопходне за извршење својих редовних надлежности, без чијег би извршења функционисање корисника било онемогућено или знатно отежано.

Обим средстава:

Укупно опредељена буџетска средства за набавке у области основног образовања, износе до 800.000 динара.

Градска општина Стари град може одлучити да средства додели у пуном или делимичном износу од траженог, односно за све или само за поједине набавке одређеног корисника, да финансира све пријављене кориснике или само неке од њих.

Општина може одобрити кориснику, поред средстава за набавку радова, услуга и добара, и средства за набавку споредних услуга које су неопходне да би поступак одређене набавке, односно извршења предмета набавке био успешно спроведен, као што је услуга вршења стручног надзора и израда спецификације предмета набавке (предмер и предрачун радова…) или, евентуално, пројекта.

Право учешћа на конкурсу:

Право учешћа на конкурсу имају само установе из области основног образовања са седиштем на територији Градске општине Стари град које нису у могућности да самостално финансирају активности које су предмет обраћања, за шта су дужни да поднесу одговарајући доказ (потврду-изјаву корисника или његовог оснивача да није обезбедио средства за спровођење одређене активности).

Критеријуми за доделу средстава:

Градска општина ће одлуку о додели средстава донети после свеобухватног разматрања свих околности од значаја за сврсисходну доделу средстава, имајући у виду нарочито следеће критеријуме:

– да се одређеном набавком отклања опасност и унапређује безбедност ученика и имовине;

– да се набавком санира одређени објекат и доводи у стање редовне употребе;

– да се набавком унапређује рад корисника;

– да се набавком дугорочно и квалитетно задовољава одређена потреба.

Уколико корисник тражи доделу средстава за више набавки, пожељно је да их наведе по редоследу приоритета, што не обавезује даваоца приликом доношења коначне одлуке о додели средстава.

Пријава на конкурс мора да садржи:

– предмет набавке са процењеном вредношћу набавке;

– спецификацију радова, услуга или добара који су предмет набавке са процењеном вредношћу ( потребно је детаљно описати предмет набавке, а ако то није могуће, на пример у случају када је због техничке сложености предмета потребно ангажовати стручна лица која ће израдити спецификацију/предмер-предрачун радова, неопходно је дати основни опис радова, услуга и добара.

– образложење потребе за одређеном набавком;

– износ сопствених средстава или од другог субјекта добијених средстава којима се обезбеђује део укупно потребних средстава за спровођење одређене набавке, уколико је то случај.

НАПОМЕНА:

Градска општина Стари град може, после доношења одлуке о додели средстава по овом конкурсу, да одустане од реализације доделе средстава уколико за то постоје озбиљни разлози као што су:

– смањење буџетских средстава за наведене намене услед доношења акта виших нивоа власти

(Републике, Града),

– смањење буџета које је последица обавезне примене позитивних прописа,

– забрана располагања буџетским средствима за намене предвиђене овим конкурсом садржане у

прописима или актима државних органа,

– смањени прилив буџетских средстава,

– постојање хитне и неодложне потребе за преусмеравањем буџетских средстава за отклањање или спречавање штетних последица које настају у вези са елементарним непогодама или ванредним догађајима,

– други важни разлози.

Пријава на конкурс и начин достављања:

Пријава на конкурс се доставља на обрасцу пријаве који се преузима са Портала Градске општине Стари град, на интернет адреси www.starigrad.org.rs.

Уз пријаву се обавезно доставља следећа документација:

– копија решења о оснивању подносиоца пријаве;

– копија статута подносиоца пријаве.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Рок за подношење пријава је закључно са 28.3.2019. године.

Пријаве се подносе, путем поште или преко писарнице управе градске општине, у затвореној коверти на адресу:

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД – КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА, са назнаком: „ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ОБЛАСТ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА – НЕ OТВАРАТИ.

Резултати конкурса ће бити објављени на интернет порталу Градске општине Стари град у року од 3 дана од истека рока за подношење пријава.

ПРАВНА ПОУКА:

Учесници конкурса имају право приговора у року од 3 дана од дана објављивања ранг листе учесника на конкурсу.

НАПОМЕНА: Због тренутних техничких проблема, ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР можете преузети У ШАЛТЕР САЛИ Градске општине Стари град, Македонска 42.

Контакт особа: Драгана Стојановић 011/322-55-15.