К О Н К У Р С ЗА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ КОРИСНИКА МЕСТА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ТЕЗГИ ЗА ПРОДАЈУ ЦВЕЋА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

Београд, Македонска 42
Тел. 3220-721; Факс: 3227-067
www.starigrad.org.rs

Комисија Већа Градске општине Стари град, на основу Закључка већа I 03 број:020-3-31/12 од 19.01.2012. године, на основу члана 77. Статута градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 3/11-пречишћен текст), а у вези са одредбама Одлуке о постављању тезги и других покретних привремених објеката („Службени лист града Београда“, број 31/02-пречишћен текст,5/03,11/05,18/06, 61/09,24/10,10/11), расписује

К О Н К У Р С

за одређивање корисника места за постављање 58 тезги за продају цвећа на Тргу Николе Пашића у Београду, у времену од 03. до 11. марта 2012. године, у склопу активности на обележавању међународног празника „8. марта – Дана жена“.

Места за постављање тезги, почетни износи, као и услови, под којима ће бити извршен одабир корисника садржани су у конкурсној документацији.

Конкурсна документација се може преузети са сајта Градске општине Стари град – www.starigrad.org.rs и у Одсеку за послове већа и председника oпштине, на првом спрату зграде Општине, у Ул. Македонска 42, у соби број 17, радним даном од 9,00 до 15,00 часова, почев од првог наредног радног дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу „Блиц“, дана 05.02.2012. године.

Право учешћа на конкурсу имају сва правна и физичка лица, и индивидуални произвођачи и одгајивачи цвећа, који ће на тезгама продавати искључиво цвеће и пратећи асортиман.

Пријава на Конкурс, подноси се поштом (препорученом пошиљком), или преко Писарнице Управе, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Блиц“.

Пријаве се подносе за сваки објекат на одређеном месту посебно, на прописаном обрасцу из Прилога 3. Конкурсне документације, на адресу: ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД, Београд, Македонска број 42. са назнаком: «конкурс за тезге- НЕ ОТВАРАЈ» и ознаком, на коверти, броја места за које се пријава подноси.
Један учесник може поднети само једну пријаву за један објекат.

Избор корисника места извршиће Комисија за спровођење конкурса, у року од 5 дана од дана отварања понуда, и то искључиво на основу највишег понуђеног износа за одређено место, и о томе писмено известити учеснике конкурса

Информације у вези овог Конкурса могу се добити на телефон: 3227-859.

    1. ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
    2. ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС