ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ  МЕСТА И РАДНОГ МЕСТА НАМЕШТЕНИКА

Датум оглашавања: 23.11.2021. године

Датум истека рока за пријављивање: 08.12.2021. године

Република Србија

ГРАД БЕОГРАД

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  СТАРИ ГРАД

 

На основу члана  4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 113/17 –др. закон,  95/2018-др.закон и 157/2020-др.закон ) члана 12. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/16) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 под бројем: 112-2725/2021 од 30.03.2021. године  и 51 број 112-7921/2021 од 27. августа 2021. године, а у складу са Правилником о организацији и систематизацији радних места у Управи градске општине Стари град (I– 03 број: 020-3-20/21, 020-3-52/2021,  020-3-65/2021,  020-3-75/2021 и 020-3-107/2021) начелник Управе градске општине,

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ  РАДНИХ  МЕСТА  И  РАДНОГ МЕСТА НАМЕШТЕНИКА

 

I – Орган у коме се радно место попуњава: Управа градске општине Стари град у Београду, улица Македонска број 42   

II- Радна места на којима се врши пријем:

  1. Послови курира, врста радног места намештеник пета врста, један извршилац, у Одељењу за општу управу, Одсек за опште послове;

Опис посла:  врши послове курира; обавља разврставње поште која се отпрема; стара се о пријему и припремању поште за отпремање преко поштанске службе; врши предају поште у поштанску службу; преузима обичне и препоручене пошиљке,  пакете и штампу у поштанској служби; врши слагање материјала за Веће и Скупштину градске општине; обавља и друге послове по налогу, шефа Одсека руководиоца Одељења и начелника Управе.

Компетентност: основно образовање.

Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку за радно место које се попуњава: вештина комуникације – усмено.

  1. Имовинскоправни послови, звање млађи саветник, један извршилац, у Одељењу за имовинско –правне и стамбене послове;

Опис посла: Уз надзор надређених поступа по замолницама других органа из имовинско правне области; прикупља потребне доказе и исправе за упис права јавне својине; израђује уверења за упис својинских права на непокретности у корист градске општине у јавној књизи у којој се воде подаци о својинским правима на непокретностима; поступа по захтевима за давање у закуп гаража на којима је носилац права коришћења градска општина и припрема предлоге за Веће градске општине; даје обавештења о стамбеним заједницама и управницима стамбених заједница на територији градске општине; доставља податке о непокретностима које су у јавној својини и којима Одељење располаже по захтеву државних органа и физичких/правних лица која докажу свој правни интерес; обавља и друге послове по налогу руководиоца Одељења и начелника Управе.

Компетентност: стечено високо образовање из научне и стручне области правне науке у оквиру образовно- научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање  240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу у органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе, у органима градских општина, као и службама и организацијама које оснива надлежни орган аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и градске општине.

Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку за радно место које се попуњава:  познавање Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење); Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, број 104/2016 и 9/2020 – др. закон); Закона о основама својинско правних односа („Службени лист СФРЈ“, број 6/1980, 36/1990), Сл. СРЈ број 29/1996, Службени гласник РС број 115/2005-др.закон); Правилника о давању у закуп пословног простора и гаража на којима је носилац права коришћења град Београд (“Службени лист града Београда”, број 5/2005 и 28/2005, “Службени гласник РС”, број 12/2009 – одлука УС и “Службени лист града Београда”, број 20/2009, 1/2010 и 41/2011); и вештина комуникације-усмено.

  1. Комунални инспектор, звање саветник, један извршилац, у Одељењу за комуналне послове и комуналну инспекцију, Одсек за комуналну инспекцију;

Опис послова: Врши инспекцијски надзор над применом прописа и законитошћу поступака грађана и других привредних субјеката у погледу придржавања закона, других прописа и општих аката; врши надзор над спровођењем прописа који се односе на стање комуналног реда, а нарочито обављање у првом степену свих послова комуналног инспекцијског надзора, у комуналној области у складу са посебном одлуком Скупштине града, изузев послова комуналне инспекције које у првом степену врши Град, и то у областима одржавања чистоће и чишћења јавних површина, контроле радног времена, постављања привремених објеката, тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама, обављању послова у вези чистоће и изгледа спољњих делова зграда и других кућних објеката, кућног реда у стамбеним зградама и коришћења заједничких просторија које припадају згради, услова и начина држања домаћих животиња; предузима мере из надлежности комуналне инспекције (доноси решења и стара се о њиховом спровођењу, издаје прекршајне налоге и др.); проучава инструкције и прописе из области надзора и стручно се усавршава; решава по пријавама грађана и правних лица из домена надлежности комуналне инспекције; сачињава записнике о увиђају и саслушању странака; предузима управне мере за које је законом овлашћен; присуствује и спроводи извршења извршних решења из комуналне инспекције; сарађује са другим инспекцијама у циљу ефикаснијег вршења надзора; обавља друге послове по налогу, шефа Одсека, руководиоца Одељења и начелника Управе.

Компетентност : стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и детаљно познавање принципа метода рада и најбољих примера из праксе у правној области које се стиче радним искуством  у струци од најмање три године, положен државни стручни испит и испит за инспектора, као и вештина да се при решавању сложених стручних проблема стечена знања примене.

Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку за радно место које се попуњава: познавање  Закона о комуналним делатностима (“Службени гласник РС”, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018);  Закона о инспекцијском надзору (“Службени гласник РС”, број 36/2015, 44/2018 – др. закон и 95/2018);  Закона о прекршајима (“Службени гласник РС”, број 65/2013, 13/2016, 98/2016 – одлука УС, 91/2019 и 91/2019 – др. закон);

III. Услови  за запослење: Да је пунолетан држављанин Републике Србије, да има прописано образовање, да испуњава остале услове прописане законом, другим прописом и актом о систематизацији, да учесник конкурса није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци и да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

IV .  Трајање рада:

Радни однос се заснива на неодређено време.

V. Рок за подношење пријаве на конкурс и садржина пријаве:

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 (петнаест) дана.

Рок почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс објављен на интернет презентацији Градске општине Стари град, а обавештење о јавном конкурсу у дневним новинама „Српски телеграф”, односно од 23.11.2021. године.

Адреса интернет презентације на којој је објављен Оглас о јавном конкурсу је: www.starigrad.org.rs.

Пријава на конкурс садржи: назив радног места за које кандидат подноси пријаву, име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, по могућству мејл адресу,  податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

  1. VI. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

– уверење о држављанству ( не старије од шест месеци);

–  извод из матичне књиге рођених ( издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама објављеном у (,,Службеном гласнику РС“, бр.20/09, 145/14 и 47/18),

–   доказ о одговарајућој стручној спреми;

–  исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

-уверење о положеном државном стручном испиту (лица са положеним правосудним испитом, уместо уверења о положеном државном стручном испиту, достављају уверења о положеном правосудном испиту; лица која немају положен државни стручни испит могу се примити на рад под условом да положе државни стручни испит у року од шест месеци од дана пријема у радни однос);

-да учесник конкурса није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци (извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе издат након објављивања конкурса).

За учеснике конкурса који су били у радном односу  у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, поред наведених доказа, потребно је доставити доказ да им раније није престао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао).

Одредбом члана 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18-аутентично тумачење), између осталог, прописано је да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење о положеном државном стручном испиту.

Потребно је да учесник конкурса, уз наведене доказе, приложи изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

Пример изјаве се налази на интернет презентацији Градске општине Стари град, где се иста може преузети.

VII.  Aдреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:

Конкурсној комисији за спровођење јавног конкурса преко Управе Градске општине Стари град Београд, улица Македонска 42, са назнаком: „за јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места службеника и намештеника“.

VIII. Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу Ана Ковачевић, телефон: 011/3300-551, радним данима од 10:00 до 12:00 часова.

IX. Место, дан и време када ће се обавити провера стручне оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку наведених у тексту јавног конкурса, биће спроведена у просторијама Управе Градске општине Стари град, Београд, улица  Македонска број 42, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на контакте (бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа, Конкурсна комисија одбациће закључком.

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији Градске општине Стари град, а у дневним новинама „Српски телеграф“ објављено је обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен конкурс.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом конкурсу, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

ВЛАДИМИР БАЋОВИЋ

 

ПРИЛОГ – Изјава у вези са прибављањем података