ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

На основу Одлуке о расписивању Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији Градске општине Стари град број 020-438/2022 од 26. 5. 2022. године и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, бр. 49/2022), Градска општина Стари град дана 26. 5. 2022. године, расписује

Јавни позив

за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији Градске општине Стари град

У оквиру реализације Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији Градске општине Стари град за 2022. годину, у циљу финансијске подршке домаћинствима у процесу енергетске санације за 2022. годину (у даљем тексту: Програм), а у складу са чл. 14-20. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, бр. 49/2022) (у даљем тексту: Правилник), расписује се Јавни позив ради избора привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката (у даљем тексту: Јавни позив). Мере енергетске санације предвиђене Правилником, спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства и стамбене заједнице на територији Градске општине Стари град. Крајњи корисници који остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог Јавног позива.

Циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији Градске општине Стари град.

I ПРЕДМЕТ

Предмет Јавног позива је спровођење следећих мера енергетске ефикасности:

1) заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама за станове, стамбене заједнице и породичне куће,

Ова мера обухвата и пратећу oпрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозорa/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида.

2) постављање и набавка материјала за термичку изолацију зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за породичне куће и стамбене заједнице, осим кровног покривача и таваница за породичне куће и стамбене заједнице,

3) постављање и набавка материјала за термичку изолацију испод кровног покривача за породичне куће,

Ова мера може обухватити, у случају да је оштећен кровни покривач и хидроизолациони кровни систем, грађевинске радове на замени хидроизолације и других слојева кровног покривача, као и лимарске радове, али не и радове на замени конструктивних елемената крова.

4) набавка и инсталација котлова на природни гас и/или биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће, станове и стамбене заједнице,

5) замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора за породичне куће, станове и стамбене зграде,

6) набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или комбиновани грејач) за породичне куће,

7) набавка и уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система за породичне куће.

Критеријуми енергетске ефикасности морају да задовоље следеће минималне услове:

 • спољна столарија са следећим минималним техничким карактеристикама (U-коефицијент прелаза топлоте):

– U≤ 1,5 W/метру квадратном K за прозоре и балконска врата

– U ≤ 1,6 W/метру квадратном K за спољна врата

 • спољни зид на породичним кућама/стамбеним зградама следећих карактеристика:

– минимална дебљина за термичку изолацију износи 10 cm, осим уколико нема техничких могућности да се постави та дебљина изолације. Боја спољашњег омотача/фасаде треба да буде усклађена са традиционалном локалном архитектуром, избегавајући тренд јарких и рефлектујућих неадекватних колорита;

 • минимални степен корисности котла (грејача простора) на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка) износи 85%;
 • минимални степен корисности котла (грејача простора) на природни гас износи 90%.

II ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ

На Јавном позиву могу учествовати привредни субјекти који врше испоруку и радове на уградњи материјала, опреме и уређаја и испуњавају следеће услове:

 • да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су као привредна друштва и предузетници најмање шест месеци од дана подношења пријаве,
 • да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације,
 • да имају атесте за материјале и производе.

III ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ ПРИ ПОДНОШЕЊУ  ПРИЈАВЕ

Пријава коју на Јавни позив подноси привредни субјект садржи пријавни образац са приложеном документацијом.

Пријавни образац се налази у прилогу јавног позива и садржи нарочито:

 • опште податке о привредном субјекту;
 • податке о законском заступнику;
 • профил привредног субјекта;
 • ценовни преглед роба и услуга.

За предузетнике је потребно да изјаву достави лице које је регистровало обављање делатности као предузетник. За задруге потребно је доставити изјаву директора. Ова изјава мора бити дата након датума објављивања Јавног позива.

У случају да је оснивач привредног субјекта страно правно лице, узима се изјава коју ће дати законски заступник привредног субјекта подносиоца захтева. Уколико постоји више законских заступника подносиоца захтева потребно је да сви доставе наведену изјаву која не мора бити оверена код нотара.

У случају да је оснивач привредног субјекта страно физичко лице потребно је да сви законски заступници привредног субјекта подносиоца захтева доставе наведену изјаву која не мора бити оверена код нотара.

IV ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ

Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници Градске општине Стари град или лично на пријавници Градске општине и садржи:

− Комплетан текст Јавног позива,

− Прилог 1 – Пријавни образац,

− Прилог 2 – Изјава подносиоца пријаве број 1,

− Прилог 3 – Изјава подносиоца пријаве број 2,

− Прилог 4 – Критеријуми за оцену пријава.

V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

 Критеријуми за рангирање директних корисника обухватају следеће:

 • цене кључних добара заједно са уградњом за меру за коју конкуришу;
 • рок важења цена за меру коју конкуришу.

У Прилогу 4 Јавног позива детаљно је дефинисан начин бодовања по наведеним критеријумима за избор привредних субјеката.

Јавним позивом се одређује максимални број бодова по сваком од критеријума и број бодова по поткритеријумима, ако су поткритеријуми дефинисани у оквиру појединих критеријума.

Укупан максимални број бодова по свим критеријумима и поткритеријумима примењеним на поједини Програм не може прећи 100.

VI МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Подносиоци пријаву за учешће на Јавном позиву попуњавају на српском језику.

Попуњени и одштампани пријавни образац у два примерка (један оригинал и једна копија) и пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком: „Пријава за Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији Градске општине Стари град – не отварати“, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Комплетна конкурсна документација се доставља у затвореној коверти.

Пријаве доставити поштом на адресу Градске општине Стари град, ул. Македонска бр. 42, 11000 Београд – Комисији за реализацију мера енергетске санације или лично на писарници у згради Градске општине Стари град.

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа. Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) неће бити узете у разматрање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања закључно са 10. 6. 2022. године.

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног позива можете се обратити на контакт телефон 011/3300678 електронску адресу: е-mail: energetskaefikasnost@starigrad.org.rs.

VII ОДБАЦИВАЊЕ ПРИЈАВЕ

Непотпуна, неуредна и неблаговремена пријава биће одбачена решењем.

VIII ОЦЕНА, ИЗБОР И ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

 Оцењивање и рангирање приспелих пријава привредних субјеката врши се применом критеријума из одељка V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА и Правилника.

Комисија разматра пријаве и у складу са условима Јавног позива, утврђује прелиминарну листу директних корисника.

Прелиминарну листу директних корисника Комисија објављује на огласној табли и званичној интернет страници Градске општине Стари град.

Учесници Јавног позива имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању прелиминарне листе директних корисника, у року од три дана од дана објављивања листе.

На прелиминарну листу директних корисника учесници Јавног позива имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања.

Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на прелиминарну листу директних корисника као и да донесе одлуку о приговору, која мора бити образложена, у року од 15 дана од дана његовог пријема.

О спроведеном поступку Комисија води записник и сачињава предлог коначне одлуке о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације и исте доставља Већу градске општине Стари град на усвајање.

Веће градске општине Стари град доноси одлуку о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације.

Одлука Већа градске општине Стари град о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације објављује се на огласној табли и званичној интернет страници Градске општине Стари град.

IX ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

 Градска општина Стари град ће закључити уговор о спровођењу мера енергетске санације са привредним субјектима који буду изабрани (у даљем тексту: Уговор). Предмет Уговора ће бити обавезе обеју страна у Јавном позиву.

Уколико се на Јавни позив за директне кориснике за одређену меру/мере енергетске ефикасности не пријави ни један или недовољно привредних субјеката, та мера/мере се неће налазити у Јавном позиву за домаћинства и стамбене заједнице.

Након потписивања Уговора, Градска општина Стари град спроводи поступак одабира крајњих корисника (домаћинстава и стамбених заједница). Обавеза је да крајњи корисник приликом пријаве предмере/предрачуне узме само од директних корисника који су одабрани у претходној фази.

Након избора појединачних пројеката грађана и утврђивања коначног броја корисника по привредном субјекту, потписују се тројни уговори између Градске општине Стари град, директног корисника и крајњег корисника о реализацији мера енергетске санације.

Градска општина ће вршити пренос средстава искључиво директним корисницима, не крајњим корисницима, након што појединачни крајњи корисник изврши уплату директном кориснику целокупну своју обавезу и након завршетка реализације мере.

Услов да се пренесу средства директном кориснику је потврда Комисије да су радови изведени како је предвиђено предмером и предрачуном који је грађанин предао када се пријавио за меру као и у складу са записником Комисије о обављеном изласку на терен.

Градска општина ће вршити пренос средстава изабраним привредним субјектима у складу са закљученим тројним уговором.

Привредни субјекти су дужни да Комисији за праћење реализације мера енергетске санације, у сваком моменту, омогуће контролу реализације активности и увид у сву потребну документацију.

Пренос средстава врши се у складу са прописима којима се уређује пренос средстава, а након што:

 1. Комисија провери да ли су активности стварно реализоване, и то констатује записником;
 2. крајњи корисник директном кориснику исплати за испоручена добра/извршене услуге износ умањен за одобрена бесповратна средства;
 3. директни корисник достави захтев за исплату средстава;
 4. директни корисник достави потврду да је крајњем кориснику предао све потребне атесте и сву пратећу документацију (гаранција).

На основу захтева за исплату и записника Градска општина врши исплату из буџета.

ПРИЛОЗИ – НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЈАВУ:

Комплетан текст Јавног позива

 1. Прилог 1 – Пријавни образац
 2. Прилог 2 – Изјава подносиоца пријаве број 1.
 3. Прилог 3 – Изјава подносиоца пријаве број 2.
 4. Прилог 4 – Критеријуми за оцену пријава