ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ПОЛОЖАЈ НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД
Веће градске општине
Београд, Македонска 42
Тел. 3220-721; Факс: 3227-067
www.starigrad.org.rs

Веће Градске општине Стари град, дана 19.01.2017. године, на основу члана 83. Статута градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/14 – пречишћен текст, 25/15 и 94/16), а у вези са одредбама члана 95. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и једницама локалне самоуправе (“Службени гласник РС” број 21/16), и одредби Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник РС”, број 95/16), објављује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР НА ПОЛОЖАЈ НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД У БЕОГРАДУ

Начелник управе градске општине Стари град у Београду је службеник на положају, који руководи Управом градске општине као јединстеним органом.

Избор Начелника управе се врши на време од 5 година.

Кандидат за Начелника мора да испуњава следеће услове:

– да је пунолетан држављанин Републике Србије;

– да има општу здравствену способност;

– да има стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,

– да има најмање 5 година радног искуства у струци;

– да има положен државни стручни испит или положен правосудни испит;

– да није правоснажно осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;

– да му раније није престајао радни однос у дражавном органу односно органу аутономне покрајине или једнице локалне самоуправе, због теже повреде радне дужности из радног односа.

Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања обавештења о расписаном конкурсу у дневном листу „Данас“ (обавештење је објављено 19.01.2017. године).

Пријаве на конкурс се могу поднети преко Писарнице управе градске општине, или путем поште, на адресу:

Градска општина Стари град у Београду,
„За конкурсну комисију“
Београд, Улица Македонска број 42

Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе и све доказе којима доказују испуњеност услова, као и контакт телефон и по могућству интернет адресу.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата, и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе, Конкурсна комисија ће одбацити.

Одлуку о озбору кандидата на положај Начелника управе, донеће Веће градске општине у року од 15 дана од пријема листе за избор коју ће сачинити Конкурсна комисија.

За давање додатних обавештења поводом расписаног конкурса, заинтересовани кандидати могу се обратити Томашевић Ратомиру, шефу Одсека за управљање људским ресурсима у Управи градске општине, на телефоне: 3220-721/локал 251 и 384 и 3300-551 и 322-35-64.