ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈП СРПЦ „МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ГРАД БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД – СКУПШТИНА

Б е о г р а д

Македонска број 42

На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима (,, Службени гласник Републике Србије,, број 15/16) и Одлуке Скупштине о спровеђењу јавног конкурса за избор директора ЈП СРПЦ ,,Милан Гале Мушкатировић” I – 01 број 020-4-69/17 од 07.12.2017. године, Комисија за спровођење јавног конкурса за избор директорa

о г л а ш а в а

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА JП СРПЦ ,,МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ” У БЕОГРАДУ

Подаци о јавном предузећу: Јавно предузеће, Спортско рекреативно пословни центар „Милан Гале Мушкатировић “, Београд , Тадеуша Кошћушка 63, Матични број: 20140143; ПИБ: 104288635 .

Предузеће као претежну, обавља спортско –рекреативну делатност, као делатност од општег интереса.

Радно место: Директор Јавног предузећа

Рок за који се врши избор: 4 године

Услови за избор директора :

1) да је пунолетан и пословно способан;

2) да је држављанин Републике Србије;

3) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;

4) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из услова из тачке 3.;

5) да има најмање три године радног искустава на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;

6) да познаје област корпоративног управљања;

7) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова,

8) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

9) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;

10) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

1. обавезно психијатријско лечење и чување у здраственој установи;

2. обавезно психијатријско лечење на слободи;

3. обавезно лечење наркомана;

4. обавезно лечење алкохоличара;

5. забрана вршења позива, делатности и дужности.

Место рада: Београд, Тадеуша Кошћушка 63

Стручна оспособљеност, знање и вештина кандидата оцењују се у изборном поступку увидом у податке из пријаве и доказе уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером, односно на други одговарајући начин сходно потребама рада јавног предузећа, а у складу са Законом којим се уређује правни положај јавних предузећа и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС“, бр.65/16).

Рок за подношење пријаве: 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у ,,Службеном гласнику РС”.

Адреса на коју се подносе пријаве: Пријаве се подносе у запечаћеној коверти, препорученом пошиљком путем поште или лично преко писарнице Управе градске општине на адресу:

Градска општина Стари град „Комисији за спровођење конкурса за избор директора ЈП“, Београд, Македонска број 42

Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз пријаву:

Пријава на јавни конкурс мора да садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, е-маил адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства и о посебним областима знања.

Докази који се прилажу уз пријаву:

– Извод из матичне књиге рођених;

– Уверење о држављанству, не старије од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса ;

– Доказ о стеченом високом образовању;

– Исправе којима се доказује радно искуство (потврде или други акти из који се доказује најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева условом постављено високо образовање);

– Исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа (потврде или други акти из којих се доказује да лице има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа);

– Исправе којима се доказује радно искуство у организовању рада и вођењу послова (поврде или други акти из којих се доказује да лице има најмање три године радног искуства на пословима организовања рада и вођења послова)

– Оверена изјава кандидата, дата под кривичном и материјалном одговорношћу, да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

– Уверење МУП-а РС, да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци и уверење надлежног органа, не старије од шест месеци од дана објављивања јавног конкурса, да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

1. обавезно психијатријко лечење и чување у здраственој установи;

2. обавезно психијатријско лечење на слободи;

3. обавезно лечење наркомана;

4. обавезно лечење алкохоличара;

5. забрана вршења позива, делатности и дужности.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени докази, Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавног предузећа, одбациће закључком против ког није допуштена посебна жалба.

Лице задужено за давање обавештење о јавном конкурсу је Ана Ковачевић, телефон: 011/ 3300-581, 011/ 3300-243, сваког радног дана од 9 до 14 часова, или e-mail: akovacevic@starigrad.org.rs.