ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА РАДИ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ СТАРИ ГРАД У 2021. ГОДИНИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

Београд, Македонска 42

 

Председник Градске општине Стари град у Београду, дана 21.10.2021. године, на основу члана 73. Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/2014 – други пречишћен текст, 25/2015, 94/2016, 75/2017, 105/2018, 73/2019, 3/2020 и 117/2020), а у вези са одредбама Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др. закон, 9/2016 – одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 – др. закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020 – др. закон), члана 6. Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, број 16/2018) и и Програмом реализације конкретних мера које доприносе безбедности угрожених група у саобраћају са циљем превентивног спречавања саобрaћајних незгода на територији Градске општине Стари град „Сигурна вожња безбедна деца“ (број 020-3-266/2020, 020-3-27/2021 и 020-3-85/2021), објављује

ЈАВНИ КОНКУРС

за финансирање програма удружења ради унапређења безбедности саобраћаја на путевима у Градској општини Стари град у 2021. години

 У складу са Програмом реализације конкретних мера које доприносе безбедности угрожених група у саобраћају са циљем превентивног спречавања саобрaћајних незгода на територији Градске општине Стари град „Сигурна вожња безбедна деца“ (број 020-3-266/2020 од 17.12.2020. године, број 020-3-27/2021 од 16.03.2021. године и 020-3-85/2021 од 06.10.2021. године), износ средстава планиран за финансирање најбољих програма из области унапређења саобраћајног образовања и васпитања деце предшколског узраста и деце узраста од I до IV разреда основне школе на територији Градске општине Стари град, износи 1.500.000,00 динара.

Програм се реализује на територији Градске општине Стари град најкасније до 15.12.2021. године.

 Градска општине Стари град финансираће програме удружења који имају за циљ унапређење безбедности саобраћаја на путевима у Градској општини Стари град.

Посебни циљ финансирања програма је унапређење саобраћајног образовања и васпитања деце предшколског узраста и деце узраста од I до IV разреда основне школе на територији Градске општине Стари град.

Услови за учешће на јавном конкурсу:

Право учешћа на Јавном конкурсу имају удружења, уписана у регистар надлежног органа, која имају седиште на територији Града Београда и остварују циљеве у области безбедности саобраћаја.

Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања јавног конкурса 

Опредељена вредност средстава:

Максималан износ за финансирање програма удружења је 1.500.000,00 динара.

Минималан износ за финансирање програма удружења је 50.000,00 динара.

Документација која се подноси приликом конкурисања:

 1. пропратно писмо,
 2. уредно попуњен и потписан образац пријаве (Образац 1),
 3. детаљaн опис програма;
 4. образац плана активности (Образац 2),
 5. детаљно разрађен буџет програма (слободна форма);
 6. оверена фотокопија статута, у случају да се оснивачки акт не налази на званичном сајту регистрационог органа;
 7. писана изјава да ће додељена средства бити наменски утрошена (слободна форма);
 8. писана изјава и/или уговор о партнерству, уколико постоји,
 9. подаци о стручним капацитетима подносиоца пријаве, односно реализатора програма (слободна форма),
 10. биографијa координатора програма и кључних стручњака,
 11. контролни лист прилога уз предлог програма.

Корисници чији програми буду изабрани у оквиру јавног конкурса дужни су да пре склапања уговора, Градској општини доставе изјаву да средства за реализацију одобреног програма нису на други начин већ обезбеђена, као и изјаву о непостојању сукоба интереса (Образац 3) и интерни акт о антикорупцијској политици.

Комисија по службеној дужности утврђује да ли је подносилац пријаве – удружење уписано у регистар надлежног органа и да ли се, према статутарним одредбама, циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује.

Завршни наративни и финансијски извештај (Образац 4), доставља се по реализацији програма, односно у роковима предвиђеним уговором.

Начин достављања документације:

Комплетна конкурсна документација се доставља у једној запечаћеној пошиљци, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту.

Пријава се предаје на писарници Градске општине или шаље поштом на адресу:

 Градска општина Стари град

Комисија за финансирање програма удружења ради унапређења безбедности саобраћаја на путевима у Градској општини Стари град у 2021. години

ул. Македонска 42

11103 Београд

са назнаком: Пријава на Јавни конкурс за финансирање програма удружења ради унапређења безбедности саобраћаја на путевима у Градској општини Стари град у 2021. години

 Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) или испоручене на другу адресу неће бити узете у разматрање. Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока (печат поште), без обзира на датум приспећа.

На полеђини коверте написати назив и адресу подносиоца пријаве и напомену да се не отвара пре истека рока из јавног конкурса.

Избор програма вршиће се на основу следећих критеријума:

 1. референце програма: област у којој се рализује програм, дужина трајања програма, број корисника програма, могућност развијања програма и његова одрживост;
 2. циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм спроводи;
 3. суфинансирање програма из других извора: сопствених прихода, буџета Републике Србије, јединице локалне самоуправе, фондова Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и друго, у случају недостајућег дела средстава за финансирање;
 4. законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма, ако су раније коришћена средства из буџета градске општине, да ли су испуњене уговорне обавезе.

Ближа мерила за оцењивање програма применом наведених критеријума налазе се у Упутству које је прилог уз текст конкурса.

Листу вредновања и рангирања пријављених програма, у року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава, утврђује Комисија, те исту објављује на званичној интернет страници градске општине и на огласној табли градске општине.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од дана објављивања Листе вредновања и рангирања пријављених програма, те на исту учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања на интернет страници градске општине.

Одлуку о приговору доноси Веће градске општине у року од 15 дана од дана пријема приговора.

Одлуку о избору програма на основу коначне листе вредновања и рангирања, доноси председник градске општине у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора, односно у року од 15 дана од дана доношења одлуке по приговору.

Одлука о избору програма удружења биће објављена на званичној интернет страници градске општине (www.starigrad.org.rs) и на огласној табли градске општине.

На основу одлуке о избору програма, председник градске општине ће закључити појединачне уговоре којим ће прецизно бити дефинисана права и обавезе уговорних страна о финансирању програма удружења.

Корисник средстава дужан је да пре склапања уговора, градској општини достави изјаву да средства за реализацију одобреног програма нису на други начин већ обезбеђена, као и изјаву о непостојању сукоба интереса (Образац 3) и интерни акт о антикорупцијској политици.

Удружења чији програми ће бити финансирани су у обавези да код Управе за трезор отворе посебан наменски рачун за уплату опредељеног износа и о томе обавесте Градску општину Стари град пре закључења уговора.

Исплата средстава се врши сходно одредбама уговора.

Ненаменске исплате, односно исплате за трошкове које нису предвиђене буџетом нису дозвољене. Ненаменско коришћење средстава сматраће се кршењем уговора и основ је за раскид истог и повраћај укупног износа средстава са затезном каматом до дана враћања средстава.

Саставни део Јавног конкурса чине:

–    Упутство за подносиоце предлога програма по Јавном конкурсу за финансирање програма удружења ради унапређења безбедности саобраћаја на путевима у Градској општини Стари град у 2021. години.

–    пријавни образац (Образац 1)

–    образац плана активности (Образац 2);

–    писану изјаву о непостојању сукоба интереса (Образац 3);

–    завршни наративни и финансијски извештај (Образац 4);

–    контролни лист прилога уз предлог програма.

Детаљније информације о конкурсу могу се добити позивом на тел: 011/3300541 и 011/3300678 (Бојан Бојић), Македонска бр. 42, Београд, канцеларија бр. 68.

Текст Јавног конкурса и пратећа документација која је саставни део јавног конкурса могу се преузети на званичној интернет страници Градске општине Стари град (www.starigrad.org.rs)

ПРЕУЗМИТЕ ПОТРЕБНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

 1. УПУТСТВО ЗА ПОДНОСИОЦЕ ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ КОНКУРС
 2. ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ 1
 3.  ОБРАЗАЦ 2 -ПЛАН АКТИВНОСТИ
 4.  ОБРАЗАЦ 3 – ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ
 5. OБРАЗАЦ 4 – ЗАВРШНИ НАРАТИВНИ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
 6. КОНТРОЛНИ ЛИСТ ПРИЛОГА УЗ ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА