ИЗРАДА ИДЕЈНИХ РЕШЕЊА НОСИЛАЦА ВИЗУЕЛНОГ ИДЕНТИТЕТА

22.02. позив за подношење понуда

22.02. конкурсна документација

25.02. појашњење конкурсне документације

25.02. страна 15 А

29.02. обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

04.07. обавештење о поништају поступка