ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД РАСКИНУЛА УГОВОРНИ ОДНОС СА ПРЕДУЗЕЋЕМ FAMILY SPORT Д.О.О.

Градска општина Стари град, закуподавац тениских терена у оквиру СРЦ ЈП Милан Гале Мушкатировић, раскинула је уговор са закупцем, фирмом “Family sport” д.о.о, након неизмирених уговорних обавеза. Закупац “Family sport” није организовао АТП турнир у 2013. години, није редовно измиривао закупнину, и није измирио обавезе настале на основу потрошње воде на тениским теренима, што представља основ за раскид уговора од стране закуподавца, ГО Стари град.

Закупац „Family sport” д.о.о. у току 2013. године, није организовао АТП турнир, а у складу са одредбом члана 18 уговора склопљеног између ова два правна лица, закуподавац има право да у овом случају раскине уговор. Такође, фирма Family sport до дана упућивања опомене, 10. октобра 2013. године, није редовно измиривала закупнину што је још један од разлога за раскид уговора, који предвиђа да закуподавац има право да са закупцем раскине уговор уколико исти закасни са плаћањем више од две месечне закупнине.

Износ закупнине за објекте дате у закуп утврђен је у висини од 275.000 евра годишње, с тим што је предвиђено да се, до коначног утврђивања висине улагања закупца у предмет закупа, плаћа годишња закупнина у износу од 75.000 евра, коју закупац није редовно плаћао. “Family sport” није измирио ни трошкове уградње водомера, а ни обавезе настале на основу потрошње воде на тениским теренима у износу од 167.556,00 динара.

На објектима који су предмет закупа било је извођења радова без грађевинске дозволе, који су у поступку прекршајног санкционисања, а одговорност за извођење радова је на закупцу. За бесправно изведене радове који су изведени до рокова који су законом прописани, поднет је од стране општине захтев за легализацију.

ГО Стари град, због непоштовања наведених уговорних обавеза од стране предузећа „Family sport” д.о.о, и након упућивања опомене овој фирми, била је приморана да раскине уговор. У погледу начина коришћења објеката који су предмет закуподавног односа са Предузећем „Family sport“ д.о.о, након раскида уговора са постојећим закупцем, објекти који су иначе у јавној својини града Београда, и на којима градска општина има право коришћења, користиће сви грађани Старог града сагласно њиховој намени.