ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА ВРШИ НАДЗОР У ДУБРОВАЧКОЈ

Грађевински инспектор Секретаријата за инспекцијске послове Градске управе Града Београда врши надзор над изградњом објекта у Дубровачкој број 8, на катастарској парцели 684/2 КО Стари град, саопштено је из овог секретаријата.

Радови се изводе сходно грађевинској дозволи од 1. децембра 2020. године и потврди о пријави радова од 22. априла 2021. године.

Како се наводи у саопштењу, поступајући по пријави грађана извршен је ванредни инспекцијски надзор на предметној локацији након рушења постојећих објеката, а поновљен је 19. јула, такође на основу пријаве грађана. Том приликом је утврђено да се радови изводе по одобреном пројекту.

На градилишту је извршено постављање 16 контролних репера за праћење слегања околних стамбено-пословних објеката. Врши се редовно очитавање постављених репера. Према техничким извештајима о праћењу слегања околних објеката, који су достављени овом секретаријату, последње мерење је извршено 19. јула и том приликом је установљено да постављени репери за праћење деформација објекта показују добар степен стабилности. Такође, констатује се да сви праћени околни објекти до сада нису имали никаква критична слегања која би угрозила стабилност њихове конструкције. На делу темељне јаме у делу објекта са кућним бројем 6 досад није вршен ископ, с обзиром на то да је пројектном документацијом на том делу предвиђена рампа за силазак у подземне етаже. Достављени су и пасоши за побијене шипове.

У саопштењу се даље наводи да је визуелним прегледом постојећег објекта на суседној парцели констатовано да је исти пре дужег низа година надзидан за ниво 4. и 5. спрата и два нивоа поткровља, што објекат чини додатно нетолерантним на деформације. Такође, уочено је неконтролисано одвођење атмосферилија са постојећег објекта на бочном зиду према градилишту. Извођач радова је упознат са тим и упозорен на све запажене недостатке на објекту.

Поступак инспекцијског надзора је и даље у току, наводи се у саопштењу Секретаријата за инспекцијске послове.

Извор: www.beograd.rs