ГРАЂАНИ О ГРАДСКОМ БУЏЕТУ ЗА 2007.ГОДИНУ

Градска општина Стари град, подржавајући акцију Града Београда, за укључивање грађана у доношењу Одлуке о буџету за 2007. годину, организовала је пунктове у просторијама општине ван седишта Општинске управе и у холу општине. Грађани, су, у периоду од 26. до 30. јуна 2006. године, у постављне кутије могли да убаце попуњене анкетне листиће које су добили са уплатницима “Инфостан”-а.

На анкетним листићима, грађани су могли да заокруже приоритет у осам понуђених категорија (комунална делатност, саобраћај, образовање, здравство, социјална и дечија заштита, спорт, култура и заштита животне средине) или да додају своје сугестије које нису обухваћене упитником.

Иако је на свим пунктовима било истакнуто обавештење, односно позиви за изношење предлога и сугестија, позиву су се одазвала само 33 грађана, од којих је 28 уредно попунило упитнике заокруживањем приоритета, а њих пет је дало примедбе које нису обухваћене упитником.

КАТЕГОРИЈА ПРИОРИТЕТ ИЗЈАСНИЛО СЕ ГРАЂАНА %
I Комунална делатност: 1. водовод 1 3.57
2. канализација 1 3.57
3. гасификација и грејање 5 17.86
4. чистоћа 9 32.14
5. зеленило 1 3.57
6. уређење приобаља 1 3.57
7. пијаце 1 3.57
8. фасаде, лифтови, кровови 9 32.14
9. погребне услуге
II Саобраћај: 1. путеви 12 42.86
2. превоз 14 50.00
3. паркирање 2 7.14
III Образовање: 1. основне школе 15 53.57
2. средње школе 13 46.43
IV Здравство: 1. домови здравља 16 57.14
2. заштита здравља 12 42.86
V Социјална и дечија заштита: 1. предшколске установе 9 32.14
2. стара и незбринута лица 12 42.86
3. особе са посебним потребама 7 32.14
VI Спорт: 1. терени 17 60.72
2. центри 8 28.57
3. манифестације 3 10.71
VII Култура: 1. позориште 8 28.53
2. библиотеке 7 25.00
3. културна добра 13 46.43
VIII Заштита животне средине: 1. дезинфекција, дезинсекција и дератизација 3 10.71
2. комунална зоохигијена 11 33.19
3. контрола загађења животне средине 14 50.00