ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА И ЛЕДА ЈЕ ОБАВЕЗА ГРАЂАНА, СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА, ПРЕДУЗЕТНИКА И ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА

Одељење за комуналне послове и комуналну инспекцију Градске општине Стари град апелује, обавештава и позива суграђане, управнике стамбених заједница, власнике и кориснике трговинских и угоститељских објеката, банака, здравствених и просветних установа и друге, да чисте снег и уклањају лед јер је то обавеза по градској Одлуци о комуналном реду.(“Сл. лист града Београда”, бр. 10/2011, 60/2012, 51/2014, 92/2014, 2/2015, 11/2015, 61/2015, 75/2016, 19/2017, 50/2018 и 92/2018)

Овом Одлуком је прописано да су „за уклањање снега и леда са тротоара ширине до 5м који се налази испред зграде, односно припадајуће грађевинске парцеле, испред пословних зграда и пословних простора, испред стамбено-пословних зграда, испред објеката у изградњи, испред и око неизграђеног грађевинског земљишта, одговорна правна и физичка лица која користе те непокретности као власници, односно корисници непокретности или као закупци или као непосредни држаоци те непокретности (Члан 36).

Власник, корисник зграде, дужан је да уклања и леденице са крова и других спољних делова зграда, која се граничи са јавном саобраћајном површином или саобраћајном површином у јавном коришћењу, ради спречавања и отклањања опасности по живот и здравље људи и безбедности добара и околине (Члан 37).

Уколико није могуће да се леденице уклоне са зграда, потребно је благовремено поставити знаке упозорења, као и одговарајуће запреке ради обилажења. Ако имате уговор о одржавању зграде са ЈКП „Градско стамбено”, позвати Сектор за ванредне ситуације – ватрогасце на телефонски број 193, или неку другу компанију са којом је потписан уговор о одржавање ваше зграде.

Комунална инспекција ће интензивно контролисати извршавање наведених обавеза и предузимати мере за које је овлашћена. За непоступање по градској Одлуци предвиђено је издавање прекршајног налога, на лицу места у износу од 50.000 динара за правно лице, и 5.000 динара за одговорно лице у правном лицу, за предузетнике 25.000 динара, а прекршајни налог на лицу места за физичко лице износи 5.000 динара.

Одељење за комуналне послове и комуналну инспекцију општине Стари град обавештава Старограђане и управнике стамбених заједница да индустријску со могу бесплатно да преузму у општинској зграде у Македонској 42, и у СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић”.