18. СЕДНИЦA СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД
Скупштина градске општине Стари град
I-01 Број: 06-62/2022 – 15. 11. 2022. године
Београд, Македонска 42
Арх 2

 

ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), члана 60. Пословника Скупштине градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 103/2020 – пречишћен текст и 67/2022), а у вези са одредбама члана 36. Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/2014 – други пречишћен текст, 25/2015, 94/2016, 75/2017, 105/2018, 73/2019, 3/2020 и 117/2020), сазивам

за 17. 11. 2022. године у 10.00 сати

18. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

За ову седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2022. ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2023. И 2024. ГОДИНУ
  2. ПРЕДЛОГ ИЗМЕНЕ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2022. ГОДИНУ
  3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА РОДИТЕЉА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023 ГОДИНУ
  4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА РОДИТЕЉА ОСНОВНИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА ШКОЛСКУ 2022/2 023 ГОДИНУ
  5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА РОДИТЕЉА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023 ГОДИНУ
  6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ УПРАВНОМ ОДБОРУ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД „ПАРОБРОД“ ЗА РАСПИСИВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД „ПАРОБРОД“
  7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

У прилогу предлога Дневног реда, одборницима се доставља Записник са 17. седнице Скупштине градске општине Стари град одржане дана 8. 9. 2022. године и предлози по тачкама Дневног реда.

Увид у предлог за тачку 1. Дневног реда одборници могу извршити на интернет презентацији Градске општине Стари град: www.starigrad.org.rs

Ради информисања одборници могу извршити увид и у Извештај о извршењу буџета за период јануар-септембар 2022. године, на интернет презентацији Градске општине Стари град: www.starigrad.org.rs

Седница Скупштине градске општине Стари град биће одржана у великој сали, у приземљу зграде Градске општине Стари град, Македонска 42.

Позивају се одборници да седници ОБАВЕЗНО присуствују, а у случају оправдане спречености, обавесте Одељење за скупштинске послове, послове Већа и председника, на телефон 3226-476 или 3300-584.    

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Душан Петрић

ПРИЛОГ:

  1. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА јануар – септембар 2022.г.
  2.  НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2022.г. (Ребаланс II)