РАДНА ГРУПА ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ НА ПОДРУЧЈУ ГО СТАРИ ГРАД ЗА ПЕРИОД ОД 2024. ДО 2026. ГОДИНЕ: ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

Радна група за израду Нацрта локалног акционог плана својен финални текст Нацрта Локалног акционионог плана за унапређење родне равноправности на подручју Градске општине Стари град за период од  2024. до 2026. године (ЛАП), након спроведене јавне расправа о овом стратешком документу јавне политике, која је трајала од 28. децембра прошле године до 11. јануара 2024. године, објављује  Извештај о спроведеној јавној расправи.

ЛАПза унапређење родне равноправности на подручју Градске општине Стари град за период од  2024. до 2026. године представља документ јавне политике, којим се на локалном нивоу операционализују циљеви и мере дате националном Стратегијом за родну равноправност за период 2021-2030. године. Локални акциони план се реализује у оквиру пројекта „Building Gender Equality through Gender Budgeting for Institutional Transformation-BUDGET IT”, у оквиру Програма Horizon-WIDERA-2022-ERA-01, а који финансира Европска комисија.

Градска општина Стари град је усвојила и Европску повељу о родној равноправности на локалном нивоу 2017. године, одлуком Скупштине градске општине Стари град. На тај начин Градска општина Стари град се обавезала да ће следити принципе родне равноправности и спроводити одредбе прописане повељом.

Нацрт локалног акционог плана за унапређење родне равноправности на подручју Градске општине Стари град за период од 2024. до 2026. године, израдила је Радна група, образована решењем председника градске општине, број 020-899/2023. од 11.10.2023. године, у сарадњи са Саветом за родну равноправност на територији Градске општине Стари град и експертима ангажованим у оквиру реализације пројекта „Building Gender Equality through gender budgeting for Institutional Transformation“.

Oпшти циљ пројекта је стварање институционалне трансформације који тежи ка инклузивној родној + равноправности, кроз партиципативни и колаборативни процес размене знања, умрежавање, изградњу капацитета и унапређења репутације за партнерске институције. Један од резултата пројекта, је и усвојен Локални акциони план за родну равноправност свих партнерских институција.

По окончању јавне расправе Радна група за израду Нацрта локалног акционог плана за младе анализирала је све примедбе, предлоге и сугестије учесника и сачинила Извештај о спроведеној јавној расправи који објавује у прилогу овог саопштења.

ПРИЛОГ:

1.Извештај о спроведеној јавној расправи

2.Нацрт ЛАП-а – родна равносправност