РОК ЗА ПРИЈЕМ ЗАХТЕВА ГРАЂАНА ЗА ПРИВРЕМЕНО ПРИКЉУЧЕЊЕ НЕЛЕГАЛНО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ ЈЕ ОД 15. СЕПТЕМБРА ДО 15. ОКТОБРА 2023. ГОДИНЕ

Влада Републике Србије усвојила је Уредбу о начину, условима и поступку за привремено прикључење на електроенергетску мрежу, гасну мрежу и/или мрежу даљинског грејања, водовод и канализациjу незаконито изграђених објеката („Службени гласник РС”, број 70 од 23. августа 2023. године), која прописује начине, услове и поступке за то прикључење.

Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је објавило  детаљно Упутство за грађане за прикључење нелегално изграђених објеката на комуналну инфраструктуру.

Подношење захтева за привремено прикључење почиње 15. септембра 2023. године и траје 30 календарских дана, до 15. октобра, и након тог рока не могу се више подносити.

За објекте мање од 400 метара квадратних бруто развијене грађевинске површине захтеви се подносе градској општини на чијој територији се налази предметни објекат.

За Градску општину Стари град – на Писарници, Одељењу за грађевинске послове, шалтер сала, у приземљу општинске зграде, Македонска 42, радним данима од 7,30 до 15,30.

  1.  Захтев за привремено прикључење за физичка лица 
  2. Захтев за привремено прикључење за стамбену заједницу

Градски Секретаријат за послове озакоњења објеката је надлежан за пријем захтева и издавање обавештења за привремено прикључење на електроенергетску мрежу, гасну мрежу или мрежу даљинског грејања, водовод и канализацију незаконито изграђених објеката на територији града Београда који су већи од 400 метара квадратних бруто развијене грађевинске површине.

Прикључење је могуће искључиво за власнике породичних стамбених објеката и власнике посебних делова објекта-станова, који су изградњом, односно куповином трајно решавали своје стамбено питање.

Може се привремено прикључити само један објекат, односно један стан истог власника који користи за становање.

Захтев за привремено прикључење подноси власник стамбеног објекта, док за власнике станова у стамбеним и стамбено пословним зградама за колективно становање, захтев за привремено прикључење подноси стамбена заједница. Уз захтев се достављају и захтеви власника станова, за сваки појединачни стан и захтев за прикључење заједничких делова зграде (лифтови, осветљење, подстанице итд) на дистрибутивни систем електричне енергије. У случају да није формирана стамбена заједница, захтеве подносе власници станова.

За објекте за које у поступку озакоњења није достављен геодетски снимак или за које није ни покренут поступак озакоњења, уз захтев за привремено прикључење, потребно је доставити геодетски снимак и друге доказе прописане Уредбом.

Захтеве за привремено прикључење за објекте који су већи од 400 метара квадратних бруто развијене грађевинске површинемогуће је поднети радним данима, од 8.30 до 15.30 часова, на следећим местима:

  • Писарница Градске управе на адреси Трг Николе Пашића 6,
  • Писарница Градске управе – Улица краљице Марије 1,
  • Писарница Градске управе – Улица 27. марта 43–45 и писарница Градске управе – Тиршова улица 1.

ПРИЛОГ:

УПУТСТВО ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НЕЛЕГАЛНО ИЗГРАЂЕНОГ ОБЈЕКТА НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

Одељење за грађевинске послове Управе ГО Стари град (за објекте до 400м2):

  1.  Захтев за привремено прикључење за физичка лица 
  2. Захтев за привремено прикључење за стамбену заједницу

Секретаријат за послове озакоњења (за објекте преко 400м2):

  1. Образац за привремено прикључење за стамбену заједницу
  2.  Образац за привремено прикључење за физичка лица