ПРЕДЛОГ РАНГ-ЛИСТЕ ПОВОДОМ ЈАВНОГ КОНКУРСА „СТАРИ ГРАД МИСЛИ НА ЗГРАДЕ“

Комисијa за спровођење конкурса „Стари град мисли на зграде“, на седници одржаној дана 19.04.2023. године, на основу члана 11. став 1. Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде („Службени лист града Београда“, број 96/2017, 101/2019 и 71/2021) утврдила је Предлог ранг-листе.

ПРЕДЛОГ РАНГ-ЛИСТЕ ПОВОДОМ ЈАВНОГ КОНКУРСА „СТАРИ ГРАД МИСЛИ НА ЗГРАДЕ“

Сваки учесник на Конкурсу може Комисији уложити приговор, у затвореној коверти на писарницу  Градске општине Стари град или препоручено поштом са повратницом на адресу: Град Београд, Градска општина Стари град, 11 000 Београд, ул. Македонска бр.42, у року од 3 (три) дана од дана објављивања Предлога ранг-листе на званичној интернет презентацији Градске општине Стари град.

Комисија одлучује по приговорима учесника на Конкурсу у року од 5  (пет) дана од дана истека рока за подношење приговора.

Комисија ће одбацити приговор на предлог ранг-листе који је неблаговремен или изјављен од неовлашћеног лица.

Комисија ће одбити приговор на Предлог ранг-листе који је неоснован.

Комисија ће усвојити приговор на предлог ранг-листе који је основан.

Одлуке Комисије по приговорима су коначне.

Комисија, након истека рока за подношење приговора, односно рока за одлучивање по приговорима, утврђује коначну ранг-листу коју објављује на званичној интернет презентацији Градске општине Стари град.

На конкурсу Градске општине Стари град под називом „Стари град мисли на зграде” учествовало је више од 800 стамбених заједница са територије наше општине.

Напомињемо да је претходним циклусима „Стари град мисли на зграде“ обухваћено 606 староградских зграда у којима је реализовано укупно 1016 различитих облика радова – окречено је 202 улаза, 157 стамбених заједница је опремљено против пожарним апаратима, 115 зграда је добило видео надзор,  87 интерфоне, нову расвету 27, док су савремени поштански сандучићи постављени у 51 староградском улазу. Такође, на списку бројних радова су и поправке кровова у 74 стамбене заједнице, као и замена или поправка дотрајалих олука у 45 зграда. Нову столарију, улазна врата и прозоре на заједничким деловима зграда добило је 149 стамбене заједнице, док су други грађевинско-занатски и електро-радови урађени у 109 староградских стамбених зграда.