Управа Градске општине Стари град

Управа Градске општине Стари град организована је као јединствена служба која има организационе јединице за вршење сродних управних, стручних и других послова.

Управа Градске општине као јединственом службом руководи начелник кога поставља Скупштина на предлог председника Градске општине. Надлежности Управе Градске општине Стари град су припрема нацрта прописа и других акта које доноси Скупштина и председник Градске општине. Управа извршава одлуке и друге акте Скупштине и председника Градске општине, решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у обављању послова утврђених законом и Статутом града, непосредно спроводи прописе Града и друге прописе чије је извршавање поверено Градској општини. Управа Градске општине Стари град доставља извештај о свом раду председнику Градске општине, Већу и Скупштини Градске општине Стари град.

Надлежности начелника Управе Градске општине Стари град односе се на постављење и разрешење руководиоца организационих јединица у Управи, доношење акта о унутрашњој организацији и систематизацији Управе уз сагласност председника Градске општине, решавање сукоба надлежности између унутрашњих организационих јединица. Начелник има надлежности у случајевима изузећа службених лица у општини, доношењу и потписивању акта донетих у управном поступку када се одлучује о правима, обавезама и одговорности запослених и постављених у Управи Градске општине Стари град.

АНДРЕЈ БЕЛИНГАР, НАЧЕЛНИК УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД, рођен је 27. јуна 1981. године у Београду, где је завршио Прву београдску гимназију. Дипломирао је на Правном факултету у Београду. Тренутно похађа постдипломске студије из области европских интеграција – TEMPUS POGESTEI на Правном факултету. Од 2006. до 2008. радио је у адвокатској канцеларији Вишњић, као члан тима одбране генерала Драгољуба Ојданића и Стојана Жупљанина. У претходнa два мандата, у периоду од 2012. до 2017. године, обављао је одговорну дужност члана Већа Градске општине Стари град.

e-mail: abelingar@starigrad.org.rs

контакт телефони: 011/ 3221-114 и 3227-016

ОДЕЉЕЊА, ОДСЕЦИ И СЛУЖБЕ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД: