Управа Градске општине Стари град

Управа градске општине образује се као јединствен орган за обављање послова градске општине утврђених законом, Статутом града Београда и Статутом Градске општине Стари град, као и законом поверених послова државне управе.
У поступку пред Управом Градске општине када се решава о правима, обавезама и инересима грађана и правних лица, односно предузимају управне радње, примењују се прописи о управном поступку.
Управа градске општине дужна је да свим физичким и правним лицима омогући једнаку правну заштиту у остваривању права, обавеза и правних интереса и одговорна је за квалитетно и ефикасно вршење послова из делокруга изворних и поверених надлежности и дужна је да странкама омогући брзо и делотворно остваривање права, обавеза и правних интереса.
У оквиру Управе градске општине, као јединственог органа, образују се унутрашње организационе јединице и одређује се њихов делокруг рада, у складу са Статутом града Београда и Статутом Градске општине.
Управом Градске општине, као јединственим органом, руководи начелник Управе градске општине, њега поставља Веће градске општине, на основу јавног конкурса, на период од пет година.
Начелник Управе распоређује руководиоце организационих јединица у Управи градске општине; обједињује акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Управе градске општине и исти доставља Већу градске општине на усвајање; решава сукобе надлежности између унутрашњих организационих јединица; решава о изузећу службеног лица у Управи градске општине; доноси и потписује акта донета у управном поступку и одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених у Управи градске општине; утврђује распоред радног времена у Управи градске општине, уз сагласност Већа градске општине и обавља и друге послове у складу са законом, овим Статутом, другим актима Скупштине градске општине и по овлашћењу Већа градске општине и председника Градске општине.

АНДРЕЈ БЕЛИНГАР, НАЧЕЛНИК УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД, рођен је 27. јуна 1981. године у Београду, где је завршио Прву београдску гимназију. Дипломирао је на Правном факултету у Београду. Тренутно похађа постдипломске студије из области европских интеграција – TEMPUS POGESTEI на Правном факултету. Од 2006. до 2008. радио је у адвокатској канцеларији Вишњић, као члан тима одбране генерала Драгољуба Ојданића и Стојана Жупљанина. У претходнa два мандата, у периоду од 2012. до 2017. године, обављао је одговорну дужност члана Већа Градске општине Стари град.

e-mail: abelingar@starigrad.org.rs
контакт телефони: 011/ 3221-114 и 3227-016

ОДЕЉЕЊА И СЛУЖБЕ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД: