Заштитница грађана ГО Стари град

Скупштина Градске општине Стари град је 29.11.2016. године донела Одлуку о заштитнику грађана у Градској општини Стари град.

Заштитник грађана за територију Градске општине Стари град је независан и самосталан орган, који је овлашћен да врши контролу поштовања права грађана, утврђивање повреда учињених актима, радњама или нечињењем Управе Градске општине и предузећа чији је оснивач Градска општина ако се ради о повреди прописа и општих аката Градске општине.

Заштитник грађана, у оквиру својих надлежности, обавља следеће послове:

– прикупља информације из различитих извора о примени одлука и других општих аката Градске општине из области људских права
– припрема годишњи извештај о остваривању и поштовању људских права и примени начела недискриминације од стране управе и доставља га Скупштини
– прима и испитује представке које се односе на повреду људских права од стране Управе градске општине
– поступа по сопственој иницијативи у сваком случају где постоји сумња о постојању кршења људских права од стране Управе градске општине,
– посредује у мирном решавању спорова у вези са кршењем људских права на територији градске општине
– организује и учествује у организацији и припреми саветовања о остваривању и поштовању људских права и забрани дискриминације
– организује и учествује у организацији и припремама кампања за информисање јавности о питањима значајним за остваривање и поштовање људских права и забрани дискриминације
– иницира и подстиче образовање о људским правима у свим областима живота
– сарађује и размењује искуства са другим заштитницима грађана и другим органима и организацијама које се баве заштитом и унапређењем људских права у земљи и иностранству, и
– обавља друге послове у складу са законом, овом одлуком и другим општим актима градске општине

Заштитник грађана покреће поступак по притужби грађана или по сопственој иницијативи.

Заштитник грађана није овлашћен да контролише рад Скупштине, Председника и Већа градске општине.

Заштитник грађана за свој рад одговара Скупштини Градске општине, која га и бира на ту функцију на период од пет година, а исто лице може бити највише два пута узастопно бирано на ову функцију.

Заштитник грађана ГО Стари град је дипломирани правник Маја Миличић

Канцеларија 70 на IV спрату зграде ГО Стари град, Македонска 42

телефон: 3300 – 617, 3220-731/локал 317
e-mail: mmilicic@starigrad.org.rs