УСВОЈЕН СТАТУТ ОПШТИНЕ

Одборници Скупштине општине Стари град на седници одржаној 13. новембра, већином гласова усвојили су Статут општине Стари град.

Образлажући одредбе Статута секретар Скупштине општине Зоран Ђорђевић између осталог рекао је да је статут општине донет у складу са статутом града те да у првој одредби каже се да је статут највиши правни акт који садржи предмет и уређивања и положај градске општине Стари град, општине као правног лица, као и одредбе о печату. Ово поглавље садржи и одредбе о симболима општине, празнику, слави јавним признањима и јавности у раду. Ближе је уређена сарадња са другим општинама и градовима у земљи и локалним самоуправама других држава.

У другом поглављу уређени су послови које општина обавља у складу са статутом града , односно градска општина издаје одобрење за изградњу објеката бруто површине до 800 метара квадратних и даје у закуп грађевинско земљиште ради изградње наведених објеката. Новина је да је градској општини пренет и део послова у области образовања, културе и спорта. У трећем поглављу Статута предвиђене су надлежности у вези са доношењем и употребом буџетских средстава. Градска општина ( Општинско веће) и председник градске општине морају градоначелнику достављати тромесечни извештај о извршењу наменских средстава и прихода буџета.

Органи општине, надлежности и избор, конституисање Скупштине, права и дужности одборника уређени су одредбама у четвртом поглављу. Утврђени су органи које имају и јединице локалне самоуправе, односно град Београд: Скупштина градске општине, Општинско веће, председник градске општине и Општинска управа. Новина у односу на досадашња решења су да је председник градске општине истовремено и председник Општинског већа, али не и више и председник Скупштине градске општине. Избор за одборнике Скупштине градске општине расписиваће председник Скупштине града. Број одборника остао је непромењен, 56, такође и број чланова Општинског већа остао је непромењен , седам, тако да са председником општине и замеником председника општине броји девет чланова.

Надлежност председника општине и Општинског већа у складу са законом и Статутом града измењене су на важеће. У том смислу, новину представља измењен положај Већа који сада има карактер извршног органа и овлашћен је предлагач свих аката из надлежности Скупштине, као и то да поставља начелника општинске управе. Такође, у овом поглављу систематизоване су одредбе које се односе на рад радних тела Скупштине у чијем саставу сада могу учествовати и грађани, што се до сада односило само на одборнике. Овим статутом предвиђа се образовање већег броја комисија и савета , до четири, уместо досадашњих три.

У петом поглављу статута а према предложеним решењима начелника Општинске управе поставља Општинско веће а на основу јавног конкурса а руководиоце унутрашњих организационих јединица распоређује начелник општинске управе. Усвојени текст статута предвиђа и три помоћника председника општине које поставља и разрешава председник општине.

У шестом поглављу новина је да послове правне заштите права и интереса градске општине Стари град обавља општинско јавно правобранилаштво. Седмим поглављем уређена су питања која се односе на непосредно учешће грађана у обављању послова градске општине. Одредбама овог поглавља у скалду са законским овлашћењима и Статутом града, разрађене су законске одредбе које с се односе на грађанску иницијативу, збор грађана, и референдум, као и организовање месних заједница. Полазећи од законских решења у у осмом поглављу уређена је заштита локалне самоуправе. Утврђено је да је Општинско веће надлежни орган који покреће поступак за оцену уставности и законитости закона и другог општег акта Републике Србије и Града Београда, којим се повређује правио на локалну самоуправу, као и да има право жалбе Уставном суду. Предложеним текстом дата је могућност да с се у општини установи заштитник грађана а његове надлежности би уређивала Скупштина. Решења везана за доношење аката из надлежности општине регулисана су у десетом поглављу. У десетом поглављу уређује, се као и до сада, да ће се рад органа општинске управе за време ратног стања уредити посебном Одлуком. Пет одборника Српске радикалне странке и то Славко Арамбашић, Јован Николић, Љубиша Кукољ и Мирјана Јевремовић поднели су амандмане на Предлог статута градске општине Стари град.

Већином гласова одборници су усвојили Одлуку о изменама и допунама о оснивању ЈП „Пословни простор“ а односи се на измену броја чланова Надзорног одбора и да се број од досадашња три члана број повећава на пет, тако да сада Надзорни одбор ЈП „Пословни простор Стари град“ осим председника има и четири члана. Такође, већином гласова одборници Скупштине општине усвојили су да се у Одлуци о оснивању ЈПСРЦ „Милан Гале Мушкатировић“ додаје нова алинеја која се односи на осам тениских терена опремљених потребном расветом и хидратном мрежом као и монтажни објекат – тениски клуб површине 167,82 метра квадратна и даје се на управљање ЈПСРЦ „Милану Галету Мушкатировићу“.

На седници је већином гласова усвојена је иницијатива за измене и допуне Одлуке о начину и поступку давања у закуп и одређивање закупнина за пословне просторије и зграде чији је корисник општина Стари град.

Већином гласова одборници су констатовали оставку председнице Надзорног одбора „Пословни простор Стари град“ Љиљане Домазет и на њено место већином гласова именовали Милана Лучића , програмера за председника Надзорног одбора ЈП „Пословни простор Стари град“.

Одборници су већином гласова прихватили су извештај Административе комисије која разматрала захтев Српске радикалне странке за утврђивање престанка одборничких мандата одборницима СРС и то Владимиру Димитријевићу, Будимиру Новаковићу и Милошу Милићу.