УСВОЈЕН РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГО СТАРИ ГРАД ЗА 2014.

На 19. седници Скупштине Градске општине Стари град, одржаној 29.09. усвојена је Одлука о ребалансу буџета Градске општине Стари град за 2014. годину, тако да су укупни приходи и примања утврђени у износу од 915.550.944 динара.Известилац по овој тачки дневног реда био је руководилац Одељења за буџет, привреде и друштвених делатности, Богица Петровић.

– Сагледавајући остварење прихода и расхода буџета ГО Стари град у периоду јануар–септембар ове године, а на основу Закона о буџетском систему (члан 63. став 1), указала се неопходност доношења ребаланса буџета за 2014. годину. Наиме, поједини буџетски приходи (приход од закупа пословног простора, као и порез на зараде) остварени су на вишем нивоу од планираног, а на појединим позицијама појавио се недостатак средстава, па је неопходно приступити усклађивању прихода и расхода на новом вишем нивоу – образложио је предлог одлуке Богица Петровић.

Одлуком о ребалансу буџета Градске општине Стари град, укупни приходи и примања, утврђени су износу од 915.550.944 динара, тако да представљају нови обим средстава за финансирање јавних расхода у 2014. години.

Скупштина је затим усвојила Одлуку о финансирању активности корисника средстава буџета Градске општине Стари град у 2014. и 2015. години.

У даљем раду одборници су разматрали и усвојили неколико одлука које се односе на рад јавних предузећа чији је оснивач општина – “Пословни простор општине Стари град” и СРПЦ “Милан Гале Мушкатировић”.

Скупштина је, већином гласова присутних, донела одлуке: о одређивању висине закупнине за пословне зграде и пословне просторије чији је корисник ГО Стари град; о изменама и допунама одлуке о давању у закуп пословног простора, а дата је и сагласност на Правилник о раду ЈП “Пословни простор општине Стари град“ .

У оквиру шесте тачке дневног реда Скупштина је разматрала и усвојила неколико предлога решења које се односе на ЈП СРПЦ “Милан Гале Мушкатировић”. Известилац је био директор спортског центра Бранислав Крекић, а након дискусије одборници су, већином гласова, дали сагласност на Ребаланс програма пословања за 2014. годину и Извештај о пословању са финансијским извештајима за 2013. годину. Такође, усвојене су и одлука о изменама и допуни ценовника јавног предузећа, као и решење о одређивању висине закупнине пословног простора у ЈП СРПЦ “Милан Гале Мушкатировић”.

Одборници су у оквиру седме тачке дневног реда Скупштине разматрали и усвојили Измене и допуне одлуке о начину финансирања програма и пројеката правних и физичких лица и финансирању додатних права корисника из средстава буџета у новим оквирима буџета ГО Стари град.

Подсећамо да је Скупштина на претходној, шеснаестој седници усвојила ову одлуку којом се из буџета су/финансирају: програми од јавног интереса, доделу поклона и награда ученицима основних и средњих школа, активности на подстицању стваралачких способности ђака и студената, стипендирање ученика и студената, додатна помоћ породицама за рођење детета, награђивање заслужних појединаца који се старају о миру и безбедности грађана, ангажовање персоналних асистената за помоћ деци-ђацима са посебним потребама, помоћ у кући старијим суграђанима путем услуга геронто домаћица, програм бесплатних поправки суграђанима’ „Мој староградски мајстор“, помоћ појединцима или породици у стању социјалне потребе, финансирање активности установа чији је оснивач Република или Град, као и активности органа власти других нивоа.

Изменом и допуном одлуке прецизира се да су лица која имају права на помоћ у кући, путем услуга геронтодомаћица, “старија од 65 година, са пребивалиштем на територији градске општине, која живе сама и нису закључила угвор о доживотном издржавању са другим лицем”.