УСВОЈЕН БУЏЕТ ГО СТАРИ ГРАД ЗА 2015. ГОДИНУ

Последње заседање Скупштине ГО Стари град у 2014. години одржано је данас, 30. децембра у присуству 49 од укупно 56 одборника.

Већином гласова присутних одборника усвојена је Одлука о буџету општине за 2015. Укупни приходи и примања утврђени су у износу од 1.058.771.625 динара. Известилац Скупштине по овој тачки дневног реда била је Бојана Танић, шеф Одсека за послове буџета, привреде и друштвених делатности.

– Одлука о буџету ГО Стари град за 2015. годину урађена је на нов, суштински потпуно другачији начин у односу на досадашње Одлуке о буџету. Она на нови начин дефинише расходе. Наиме, Законом о Буџетском систему у члану 112. прописано је увођење програмског буџета почев од 2015., за све буџетске кориснике свих нивоа власти. Увођењем програмског буџета, заправо започиње најављена реформа управљања јавним финансијама. Програмским буџетом дефинишу се програми, програмске активности и пројекти, тј. приказује се у које конкретне сврхе се средства троше. Одлука о буџету има 12 програма, (26 ) програмских активности , и 15 пројеката – између осталог рекла је Бојана Танић.

У даљем раду, већином гласова присутних одборника, усвојена је Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину финансирања програма и пројеката правних и физичких лица и финансирању додатних права корисника из средстава буџета. Одборници су су у даљем раду Скупштине већином гласова усвојили Одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Стари граду као и Одлуку о одређивању висине закупнине за пословне зграде и пословне просторе чији је корисник ГО Стари град. Имајући у виду свеукупни пораст цена закупа пословних простора на територији Београда како у јавној тако и у приватној својини, одборници су већином гласова донели одлуку да се висина закупнине за све делатности повећа за 10 одсто.

Већином гласова одборници су донели решења о постављењу Марије Јончић на место правобраниоца ГО Стари град и Дубравке Вулић, на место заменика правобраниоца.

Одборници су већином гласова констатовали оставку Ђорђа Лазаревића на место члана Већа ГО Стари град и са 37 гласова за тајним гласањем ;изабрали новог члана Већа Душана Раичковића, досадашњег помоћника председника општине.

Душан Раичковић, члан Већа ГО Стари град

Рођен је 1979. године у Београду. Завршио је основну школу “Краљ Петар Први”, XI београдску гимназију, дипломирао на Факултету спорта и физичког васпитања у Београду, а потом 2012. године магистрирао на Факултету организационих наука у Београду, смер односи с јавношћу и мултимедијалне комуникације са просечном оценом 9,7​. Тренутно похађа докторске студије на Факултету политичких наука у Београду. Поседује 15 година радног и професионалног искуства. Био је председник Управног одбора Београдске ​Арене у периоду од 2005. до 2007, обављао је функцију директора С​РПЦ “Милан Гале Мушкатировић” у периоду од 2007. до 2009. Радио је у Центру за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју (од 2010. до 2012) на пословима професора физичког и руководиоца радне јединице Стари град.​ У периоду од 2012. до 2014. обављао функцију помоћника председника Градске општине Стари град задуженог за спорт и социјалну политику.

О последњој тачки дневног реда – Предлог Одлуке о организацији и раду органа ГО Стари град за време ратног и ванредног стања, одборници су се изјашњавали без присуства јавности.