Одељење за финансије

Одељење за финансије обавља послове који се односе на: израду стручних упутстава која садрже смернице као основ за израду финансијских планова и тромесечних квота за извршење буџета буџетских корисника; праћење и билансирање средстава неопходних за исплату плата, додатака и накнада изабраних, именованих, постављених и запослених лица у органима градске општине; прађење рада трезора, послове контроле, плаћања и трансфера средстава са консолидованог рачуна трезора; праћење прописа из области финансијског пословања и књиговодства; израду елабората, анализа, студија и програма, израду периодичних и завршних рачуна буџета, консолидованог завршног рачуна буџета градске општине и завршног рачуна директних буџетских корисника; усклађивање динамике притицања, трошења и пласирања средстава планирања јавних набавки; израду периодичних извештаја о извршењу буџета; праћење и билансирање средстава за зараде и накнаде; израду извештаја о извршењу прихода и расхода буџета; управљање готовинским средствима, пласманом и финансијским обавезама; управљање, евидентирање и попис финансијске и нефинансијске имовине; финансијско праћење извршења обавеза и реализације потраживања; припремање, контролу и извршавање захтева за плаћање; вођење главне књиге трезора, помоћних књига и евиденција; извештавање надлежних органа Града и Републике у складу са законом; израду обрасца за Регистар запослених; вршење послова ликвидатуре и благајне; вођење пословних књига директних корисника и индиректног корисника буџета и усклађивање са главном књигом трезора; састављање периодичних и годишњих финансијских извештаја: вршење контроле програма пословања и праћење наменског трошења буџетских средстава; обрачун плата запослених, именованих, постављених и изабраних лица; вођење евиденције, попуњавања и достављања образаца пореских пријава за ПДВ; обраду захтева за коришћење просторија градске општине; вођење евиденције и праћење уплата о датим кредитима према закљученим уговорима о кредитима; давање солидарне помоћи запосленима у Управи градске општине у складу са актима градске општине; обраду аката у вези упућивања изабраних, именованих, постављених и запослених лица у градској општини; обрачун дневница за службени пут у земљи и иностранству; вођење евиденције коришћења и издавања основних средстава, ситног инвентара и потрошног материјала; вођење евиденције о изради печата и штамбиља и задужењу запослених за чување и употребу истих; обрачун и исплату накнада на основу уговора о делу, уговора о привременим и повременим пословима, уговора о стручном усавршавању у својству волонтера и других уговора; обрачун и исплату накнада одборницима, члановима комисија и радних тела; обавља и друге послове у складу са законом, Статутом Градске општине и актима Управе градске општине, као и друге послове по налогу начелника Управе.

Преузмите обрасце овог одељења ОВДЕ

Контакт телефон: 011/3226-022

електронска пошта: bnikolic@starigrad.org.rs