Одељење за друштвене делатности и пројекте развоја

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПРОЈЕКТЕ РАЗВОЈА

Одељење за друштвене делатности и пројекте развоја обавља послове везане за спровођење и реализацију посебних програма у области друштвених делатности, а који се односе на сарадњу са установама и удружењима грађана у делатностима од интереса за градску општину; вођење евиденције и обавештавање предшколске установе, односно основне школе која остварује припремни предшколски програм о деци која су стасала за похађање припремног предшколског програма; вођење евиденције и обавештавање школе и родитеља, односно друге законске заступнике о деци која треба да се упишу у први разред основне школе; у сарадњи са образовно-васпитном установом прати стање, утврђује мере и активности заштите и безбедности деце, односно ученика за време остваривања образовно васпитног рада и других активности које организује установа, у складу са законом; организовање послова који се односе на: превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од 2km и ученика основне школе на удаљености већој од 4km од седишта школе; превоз деце и ученика када ученици похађају школу на територији друге јединице локалне самоуправе ако је школа коју похађају најближа месту пребивалишта ученика; спровођење стратегије и акционог плана политике за младе; послове издавања уверења из области приватног предузетништва на основу евиденције из регистра радњи; издавање уверења за ученичке и студентске кредите и стипендије, смештај у домове и умањење школарине; поверене послове у области борачко инвалидске заштите; поверене послове у остваривању права избеглих и расељених лица; праћење и припрему сагласности на ценовник услуга корисника буџетских средстава и из надлежности градске општине; учествовање у припреми програма и спровођењу пројеката развоја градске општине и унапређењу општег оквира за привређивање у градској општини, у складу са актима Града; припрему стратегије од локалног значаја у складу са актима Града; превоз ученика на  републичка и међународна такмичења; припрему предлога програма развоја спорта на нивоу градске општине у складу са програмом развоја спорта на нивоу Града и доноси друга акта у области финансирања спорта и расписивања конкурса у вези финансирања посебних програма у области спорта; води поступак и доноси решења за признавање права у области борачко-инвалидске заштите ратних и мирнодопских војних инвалида, цивилних инвалида рата и корисника породичне инвалиднине, стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група; обавља стручне послове у вези са статусом избеглих, прогнаних и расељених лица поверених од стране Комесаријата за избеглице Републике Србије; прати и предлаже мере за подстицање и развој културно-уметничког стваралаштва и аматеризма на свом подручју; обезбеђује услове за одржавање културних манифестација од значаја за градску општину, у циљу задовољавања потреба грађана/грађанки у области спорта на подручју градске општине и предлаже нацрт програма развоја спорта; организује и утврђује програм рада на пословима припреме, израде и имплементације пројеката; прати стање у области локалног економског развоја, унапређења међународне сарадње и сарадње са удружењима као и реализацију утврђених политика у тој области и предлаже подстицајне мере за њихово унапређење; припрема анализе, информације и извештаје; остварује сарадњу са међународним организацијама, надлежним установама и институцијама на општинском, регионалном и републичком нивоу у циљу усаглашавања мерa за бржи економски развој градске општине, као и пословним удружењима и удружењима грађана; координира послове везане за планирање, припрему и реализацију развојних пројеката; обавља и друге послове у складу са законом, Статутом Градске општине и актима Управе градске општине, као и друге послове по налогу начелника Управе.

У Одељењу за друштвене делатности и пројекте развоја образују се уже унутрашње организационе јединице, и то:

  1. Одсек за друштвене делатности,
  2. Одсек за послове борачко-инвалидске заштите и повереништва за избеглице,
  3. Одсек за пројекте

 

Контакт телефони: 011/ 3300-678

Електронска пошта: drustvenedelatnosti@starigrad.org.rs

 

Преузмите обрасце Одељења овде