УПРАВA ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД: ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

Одељење за људске ресурсе

X број: 111-3/2020 – 11.03.2020. године

Београд, Македонска 42

Арх 2

Одељење за људске ресурсе Управе градске општине Стари град у Београду, на основу члана 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 113/2017 – др. закон, 95/2018, 95/2018 – др. закон и 86/2019 – др. закон), члана 4 – 8. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник РС”, број 95/2016), а на основу решења начелника Управе градске општине Стари град број 020-2-54/2020 од 11.03.2020. године, оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

У УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

I Орган у коме се радно место попуњава:

Управа градске општине Стари град, Београд, Македонска број 42

II Радно место које се попуњава:

Административно-технички секретар – виши референт у Одељењу за финансије, један извршилац

III Подаци о радном месту и условима:

Радно место предвиђено чланом 42. Правилника о организацији и систематизацији радних места у Управи градске општине Стари град број 020-3-51/2020 од 20.02.2020. године.

Место рада: Београд – Стари град, Македонска број 42.

Врста радног односа: радно место попуњава се заснивањем радног односа на неодређено време.

Опис послова: Прима, заводи и разводи пошту; прима и позива странке; обавља канцеларијске послове; усаглашава извештаје о нерешеним предметима са Писарницом, прима телефонске позиве и заказује пријем странака код руководиоца Одељења, врши задуживање извршиоца предметима и решене предмете упућује Писарници архивирање; води евиденцију о присуству запослених у Одељењу; обавља техничко-административне послове из надлежности Одељења; обавља и друге послове по налогу руководиоца Одељења и начелника Управе.

Компетентност: средње образовање у четворогодишњем трајању и познавање једноставних метода рада и поступака које је стечено радним искуством у струци од најмање пет година, положен државни стручни испит, као и вештина да се стечена знања примене.

Услови за запослење: да је пунолетан држављанин Републике Србије; да има прописано образовање; да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

IV Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку за раднo местo административно-технички секретар: познавање прописа о канцеларијском пословању (Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“, број 80/1992, 45/2016 и 98/2016); Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“, број 10/1993, 14/1993 – исправка, 67/2016 и 3/2017); Уредба о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања (“Службени гласник РС”, број 44/1993); вештина комуникације – усмено.

V Пријава на конкурс садржи:

  • име и презиме кандидата,
  • датум и место рођења,
  • адресу становања, контакт телефон, e-mail адресу,
  • податке о образовању,
  • податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на интерни конкурс,
  • податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

VI Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс: Пријава са радном биографијом; исправа којом се потврђује стручна спрема; доказ о положеном државном стручном испиту за рад у органима државне управе (лица која немају положен државни стручни испит могу се примити на рад под условом да га положе у року утврђеном законом, односно у року од шест месеци од дана заснивања радног односа); доказ о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти којим се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство), решења о распоређивању.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.

Одредбама члана 9. и 103. Закона о општем управном поступку (“Службени гласник РС”, број 18/2016 и 95/2018 – аутентично тимачење) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су:

  • уверење о држављанству;
  • извод из матичне књиге рођених;
  • уверење о положеном државном стручном испиту за рад у органима државне управе.

Потребно је да учесник интерног конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности: да орган прибави податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то кандидат учинити сам.

Образац изјаве доступан је на интернет презентацији Градске општине Стари град (www.starigrad.org.rs), у делу Документи или се исти може преузети на писарници Управе градске општине Стари град.

НАПОМЕНА: Уз пријаву на интерни конкурс са радном биографијом прилажу се само горе наведени докази који се не налазе у кадровском досијеу запосленог.

VII Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку наведених у тексту интерног конкурса, одржаће се у просторијама Управе градске општине Стари град, Београд, Македонска 42, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на контакте (бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.

VIII Право учешћа на интерном конкурсу:

На интерном конкурсу имају право да учествују само запослени на неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима које имају обавезу пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослени чије се плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе.

IX Рок за подношење пријаве на интерни конкурс:

Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је осам дана од дана оглашавања на огласној табли Управе градске општине Стари град, односно почиње да тече од 11. марта 2020. године и истиче 19. марта 2020. године.

X Адреса на коју се подносе пријаве на интерни конкурс:

Конкурсна комисија, Београд, Македонска број 42, са назнаком: “Пријава на интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места административно-технички секретар у Одељењу за финансије Управе градске општине Стари град”.

Пријава на интерни конкурс, са доказима о испуњавању услова интерног конкурса, подноси се препорученом пошиљком путем поште или се предаје на писарници Управе градске општине Стари град, у затвореној коверти.

XI Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу:

Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу је Ана Ковачевић, тел. 011 3300551, сваког радног дана од 08,00 до 16,00 часова.

XII Објављивање интерног конкурса:

Оглас о интерном конкурсу за попуњавање радног места административно-технички секретар у Одељењу за финансије Управе градске општине Стари град оглашава се на огласној табли Управе градске општине Стари град и објављује на интернет презентацији Градске општине Стари град (www.starigrad.org.rs).

Датум оглашавања: 11.03.2020. године

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене.

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник Управе градске општине Стари град у Београду.

Овај оглас се оглашава на огласној табли Управе градске општине Стари град и објављује на интернет презентацији Градске општине Стари град.

Сви појмови који се користе у овом огласу у мушком граматичком роду обухватају мушки и женски род лица на која се односе.

                                                                                                            РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Ана Ковачевић

ПРИЛОГ:

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРИБАВЉАЊУ ПОДАТАКА О ЧИЊЕНИЦАМА О КОЈИМА СЕ ВОДИ СЛУЖБЕНА ЕВИДЕНЦИЈА