САВЕТ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Савет за грађевинске и комуналне послове даје мишљење на Нацрт генералног плана и регулационих планова у складу са Законом о планирању и уређењу простора и насеља и Статутом града Београда, покреће иницијативу за измену и израду урбанистичких планова, даје предлог програма санације објеката и ревитализације фасада који доноси Скупштина Градске општине из наменски одређених средстава, даје предлог Скупштини града односно Јавном предузећу за стамбене услуге за санацију објеката и ревитализацију фасада, покреће иницијативу пред надлежним органима Скупштине града за предузимање мера у случају елементарних и других непогода у Градској општини Стари град.

Председница Савета: Марина Гргић, из реда одборника

Чланови:

  1. Никола Вујачић, из реда одборника,
  2. Слободан Дмитровић, из реда одборника,
  3. Ивана Стојановић Родић, из реда одборника,
  4. Тодор Кувељић, из реда одборника,
  5. Ивана Белић, из реда одборника
  6. Рајко Вулевић, из реда грађана
  7. Ђорђе Микетић, из реда одборника,
  8. Станко Адамовић, из реда грађана.

Стручне послове за потребе радног тела обавља Одељење за грађевинске послове Управе градске општине.