РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА

Преузмите конкурсну документацију

Општинско веће Градске општине Стари град, дана 06.03.2009. године, на основу члана77. став 1. тачка 30. Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 43/08), а у вези са одредбама Одлуке о условима и начину постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду („Службени лист града Београда“, број 31/02-пречишћени текст, 11/05, 12/07) и Плана постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 11/05 и 35/08), расписује

К О Н К У Р С

Расписује се конкурс за одређивање корисника места за постављање привремених објеката – киоска на јавним површинама у Београду – подручје општине Стари град на локацијама утврђеним Планом постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје општине Стари град, за период до истека важења наведеног плана, односно до 08.06.2010. године и то за следеће локације и објекте:

Ред. број ЛОКАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ ТИП КИОСКА, ПОВРШИНА И НАМЕНА ПОЧЕТНИ ИЗНОС (НЕТО)
1. ЛОКАЦИЈА 9
Плато Теразијске терасе, према Призренској улици, десна страна степеница према парку.
– објекат 1
– киоск тип „стари београдски“
– бруто површине 4 m2
– трговина
1.200.000,00 динара
2. ЛОКАЦИЈА 15
Македонска улица, наспрам зграде “Политика”, ка улазу на паркинг.
– објекат 1
– киоск тип „стари београдски“
– бруто површине 4 m2
– трговина
1.200.000,00 динара
3. ЛОКАЦИЈА 26
Булевар деспота Стефана, почетна станица аутобуса бр. 27а и 35, између стајалишта аутобуса и парка ка тргу Републике.
– објекат 1
– киоск тип „стари београдски“
– бруто површине 4 m2
– трговина, занатство
1.200.000,00 динара
4. ЛОКАЦИЈА 32
Господар Јованова улица на углу са улицом краља Петра, ка школи „Михајло Петровић – Алас“, уз улицу Господар Јованова.
– објекат 1
– киоск тип „стари београдски“
– бруто површине 4 m2
– трговина, занатство
700.000,00 динара
5. ЛОКАЦИЈА 32
Господар Јованова улица на углу са улицом краља Петра, ка школи „Михајло Петровић – Алас“, уз улицу Господар Јованова.
– објекат 2
– киоск тип „стари београдски“
– бруто површине 4 m2
– трговина, занатство
700.000,00 динара
6. ЛОКАЦИЈА 60
Француска улица, код зграде бр. 59, на тротоару према улици.
– објекат 1
– киоск тип „стари београдски“
– бруто површине 4 m2
– трговина, занатство
600.000,00 динара
7. ЛОКАЦИЈА 62
улица Тадеуша Кошћушка испред школе „Петар Драпшин“, лево од улаза у двориште школе.
– објекат 1
– киоск тип „стари београдски“
– бруто површине 4 m2
– трговина, занатство
600.000,00 динара

Конкурсна документација се може преузети са сајта Градске општине Стари град- www.starigrad.org.rs и у Одељењу за комуналне послове и комуналну инспекцију на петом спрату зграде Општине, у улици Македонска 42, канцеларија број 99, радним даном од 9,00 до 15,00 часова, почев од дана објављивања Конкурса.

Право учешћа на конкурсу имају сва правна и физичка лица која испуњавају услове утврђене законом.

Услови конкурса утврђени су у Конкурсној документацији.

Пријава на Конкурс, подноси се поштом – препорученом пошиљком или преко Писарнице Општинске управе закључно са 25.03.2009. године.

Пријаве се подносеза сваки објекат посебно, на прописаном обрасцу, који је саставни део Конкурсне документације, на адресу ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД, Београд, Македонска број 42.

Избор корисника места за постављање одређеног објекта вршиће Комисија за спровођење конкурса, и то између подносилаца благовремених и уредних пријава, искључиво на основу највише понуђене цене за одређени објекат постигнуте у поступку усменог јавног надметања.

Поступак усменог јавног надметања ће бити спроведен у згради општине Стари град, у улици Македонска број 42, у Великој сали у приземљу, дана 02.04.2009. године, са почетком у 12.00 часова.

Комисија за спровођење конкурса ће најдаље у року од 10 дана од дана одржавања поступка усменог јавног надметања извршити избор корисника места за постављање одређеног објекта и о томе писмено известити све учеснике конкурса.

Информације у вези овог Конкурса могу се добити у Одељењу за комуналне послове и комуналну инспекцију на телефон: 3227-104.
Контакт особа је Марко Денчић, шеф Одсека за комуналне послове.