РАНГ ЛИСТA ПРИЈАВЉЕНИХ УЧЕСНИКА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ИЗ ОБЛАСТИ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД – УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Комисија за спровођење конкурса

I 02 Број: 06-18/19-6.3.2019. године

Београд, Македонска 42

Комисија за спровођење конкурса образована Закључком Председника Градске општине Стари град у Београду, I-02, Број 020-1-30/19 од 21.2.2019. године, на основу спроведеног конкурсног поступка, по конкурсу расписаном 21.2.2019. године, дана 6.3.2019. године, утврдила је

РАНГ ЛИСТУ

1. УТВРЂУЈЕ СЕ Ранг листа пријављених учесника по Јавном конкурсу за доделу средстава из буџета Градске општине Стари град, буџетским корисницима из области унапређења безбедности САОБРАЋАЈА у 2019. години, који испуњавају услове конкурса:

Р. број Име/назив подносиоца пријаве Пројекат који је предмет конкурисања Број бодова по критеријумима Укупан број бодова Висина тражених средстава
1 2 3 4 5
1 Иновативни центар Београда Едукацијом до боље безбедности у саобраћају 20 15 10 10 20 75 770.000,00 дин
2 Европска организација младих Мала школа саобраћајног васпитања и образовања 20 13 10 10 20 73 730.000,00 дин
3 Центар за истраживање, едукацију и маркетинг Најмлађи старограђани у саобраћају 20 10 10 10 20 70 600.000,00 дин

2. ОДОБРАВА СЕ финансијска подршка буџетским корисницима из области унапређења безбедности саобраћаја у 2019. години, у следећим износима, следећим корисницима са утврђене ранг листе:

Ред. број Назив изабраног корисника Пројекат који је предмет конкурисања Висина одобрених средстава
1 Иновативни центар Београда Едукацијом до боље безбедности у саобраћају 750.000,00 дин
2 Европска организација младих Мала школа саобраћајног васпитања и образовања 650.000,00 дин
3 Центар за истраживање, едукацију и маркетинг Најмлађи старограђани у саобраћају 600.000,00 дин

3. ОДОБРЕНА СРЕДСТВА корисницима из става 2. биће исплаћена на основу појединачних решења председника градске општине, која ће бити донета по коначности ове одлуке.

4. Против ове одлуке може се изјавити приговор председнику градске општине у року од 3 дана од дана објављивања исте на сајту градске општине. Пре подношења приговора, учесници конкурса могу извршити увид у конкурсни материјал, код Комисије за спровођење конкурса.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Милан Церовац