ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку мале вредности добара-набавка потрошног канцеларијског материјала