ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРОДАЈУ СТВАРИ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

Београд, Македонска 42

објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПРОДАЈУ СТВАРИ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ

Предмет продаје путем лицитације (јавним надметањем) су које су расходоване и отписане из имовине Градске општине Стари град и покретних ствари које су одузете у поступцима извршења по Решењима  Комуналне и Грађевинске инспекције Градске општине Стари град, а налазе се на складишту  Предузећа  „Послови града“ д.о.о, у Бајиној Башти, улица Душана Вишића број 22.

Право учешћа у поступку продаје имају сва заинтересована лица.

Нађене ствари су употребљаване.

Ствари се продају у виђеном стању, без права на рекламацију.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највећа понуђена цена у односу на почетну цену која је одређена за сваку ствар појединачно.

Надметање се врши нуђењем цена без пдв-а, који ће бити обрачунат одмах по избору најповољнијег понуђача.

Уплата износа за излицитиране ствари врши се одмах, на лицу места, или налогом за уплату или налогом за пренос на рачун Градске општине Стари град број 840-745151843-03, с позивом на број одобрења 44 018, по моделу 97, пре преузимања ствари.

Ствари се морају преузети одмах по извршеној уплати.

Лицитација ће се одржати у петак 2.9.2022. године, у просторијама предузећа Послови града“д.о.о, у Бајиној Башти, улица Душана Вишића број 22. са почетком у 12,00 часова.

Лица задужена за давање обавештења о лицитацији  су Данијел Пантић, тел: 011/ 3300-690 и Милош Марковић, тел:011/3300-690, радним данима од 12 до 14 часова.

Списак ствари које су предмет продаје и утврђена почетна вредност за сваку појединачно  налази се на званичној интернет страници Градске општине Стари град (www.starigrad.org.rs).

СПИСАК СТВАРИ ЗА ЛИЦИТАЦИЈУ СА ЦЕНАМА