КОНКУРС ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ТЕЗГИ И ДРУГИХ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА

 

Општинско веће Градске општине Стари град, из Београда, Македонска 42, на основу члана 77 став 1 тачка 30 . Статута градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 43/08), а у вези са одредбама Одлуке о постављању тезги и других покретних привремених објеката (“Сл. лист града Београда”, бр. 31/2002 – пречишћени текст, 5/2003, 11/2005 и 18/2006) и Плана постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у Београду- подручје општине Стари град (Службени лист града Београда број 42/09), расписује

К О Н К У Р С

за одређивање корисника места за постављање тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у Београду- подручје Градске општине Стари град на локацијама утврђеним Планом постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у Београду- подручје општине Стари град (Службени лист града Београда број 42/09) за период до 15.11.2010. године за постављање:

1. АПАРАТА ЗА КОКИЦЕ –
13 објекта на 13 локација
2. РОТАЦИОНИХ СТАЛАКА ЗА ПРОДАЈУ РАЗГЛЕДНИЦА И ТУРИСТИЧКИХ ПУБЛИКАЦИЈА –
6 објекта на 5 локација
3. РОТАЦИОНИХ СТАЛАКА ЗА ПРОДАЈУ ШТАМПЕ-
5 објекта на 5 локација
4. КОЛИЦА- ТЕЗГИ ЗА ПРОДАЈУ УМЕТНИЧКИХ СУВЕНИРА-
11 објекта на 9 локација
5. КОЛИЦА- ТЕЗГИ ЗА ПРОДАЈУ ОСВЕЖАВАЈУЋИХ НАПИТАКА-
4 објеката на 4 локације
6. РАСКЛОПИВИХ ТЕЗГИ ЗА ПРОДАЈУ УМЕТНИЧКИХ ПРЕДМЕТА-
11 објеката на 1 локацији
7. ТЕЗГИ- САНДУКА ЗА ЧИШЋЕЊЕ ОБУЋЕ-
2 објекта на 2 локације
8. МЕСТА ЗА ПРОДАЈУ БАЛОНА –
3 места на 2 локације
9. ВАГЕ ЗА МЕРЕЊЕ ТЕЛЕСНЕ ТЕЖИНЕ-
1 објекат на 1 локацији
10. ТЕЗГИ ЗА ПРОДАЈУ ЦВЕЋА-
4 објекта на 4 локације
11. ТЕЗГЕ ЗА ПРОДАЈУ КЊИГА-
1 објекат на 1 локацији

Конкурс ће се спровести путем усменог јавног надметања.

Преглед локација за постављање тезги и других покретних привремених објеката дат је у Плану постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у Београду- подручје општине Стари град (Службени лист града Београда број 42/09).

Врсте објеката, локације, објекти на локацијама и намена, почетни износи у поступку усменог јавног надметања, као и општи и посебни услови, под којима ће бити извршен одабир корисника локације, садржан је у конкурсној документацији.

Конкурсна документација се може преузети са сајта Градске општине Стари град- www.starigrad.org.rs и у Одељењу за комуналне послове и комуналну инспекцију на петом спрату зграде Општине, у Ул. Македонска 42, у соби број 99, радним даном од 9,00 до 15,00 часова, почев од првог наредног радног дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу „Политика“.

Услови конкурса утврђени су у Конкурсној документацији.

Право учешћа на конкурсу имају сва правна и физичка лица, која испуњавају услове утврђене законом.

Пријава на Конкурс, подноси се поштом-препорученом пошиљком или преко Писарнице Општинске управе најкасније закључно са 10.11.2009. године.

Пријаве се подносе за сваки објекат на одређеној локацији посебно, на прописаном обрасцу из прилога 3 Конкурсне документације, који је саставни део Конкурсне документације, на адресу ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД, Београд, Македонска број 42.

Избор корисника места извршиће Комисија за спровођење конкурса, и то искључиво на основу највишег понуђеног износа за одређени објекат на одређеној локацији у поступку усменог јавног надметања.

Регистрација учесника у поступку јавног надметања одржаће се дана 17.11.2009. године, са почетком у 10.00 часова у згради општине Стари град, у улици Македонска број 42, у Великој сали у приземљу.

Поступак усменог јавног надметања ће бити спроведен у згради општине Стари град, у улици Македонска број 42, у Великој сали у приземљу, дана 18.11.2009. године, са почетком у 10 часова.

Комисија за спровођење конкурса ће најдаље у року од 10 дана од дана одржавања поступка усменог јавног надметања извршити избор корисника места за постављање одређеног објекта и о томе писмено известити све учеснике конкурса који су регистровани за учешће у поступку усменог јавног надметања за предметни објекат.

Информације у вези овог Конкурса могу се добити на телефон: 3227-104.
Преузмите конкурсну документацију.