ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА СЛУЖБЕНИКА У УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Датум оглашавања:  29.8.2022. године

Датум истека рока за пријављивање: 13.9.2022. године

На основу члана  4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник РС” бр. 21/16, 113/17, 113/17 др. закон, 95/18 и 114/21 и 123/2021-др.закон), члана 12. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени гласник РС“, број 95/16 и 12/22), и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-732/2022 од 31. јануара 2022. године, а у складу са Правилником о организацији и систематизацији радних места у Управи градске општине Стари град (I– 03 број: 020-441/22 и 020-543/22) начелник Управе градске општине Стари град,

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА СЛУЖБЕНИКА

 I –  Орган у коме се радно место попуњава:  Управа градске општине Стари град у Београду, Македонска број 42.

II – Радна  места на којима се врши пријем:

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

  1. Назив радног места- послови јавних набавки, звање млађи саветник, један извршилац   

Опис послова радног места: Обавља послове јавних набавки (прикупља информације о потребама унутрашњих организационих јединица за добрима, услугама и радовима, припрема предлог Плана јавних набавки добара, услуга и радова и Плана набавки добара, услуга и радова на које се Закон не примењује за наредну годину, припрема измене и допуне Планова набавки, објављује усвојене планове, измене и допуне на Порталу јавних набавки и интернет страници градске општине, припрема одлуке о покретању поступка, предлог решења о образовању комисије за спровођење поступака јавних набавки, припрема конкурсну документацију за јавне набавке, објављује позиве за подношење понуда и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и интернет страници градске општине, припрема измене и допуне конкурсне документације и исте објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници градске општине, припрема обавештење о продужетку рока за доставу понуда и исто објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници градске општине, припрема предлоге о додели уговора о јавној набавци и прихватању понуда, објављује одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки и интернет страници градске општине, припрема уговоре и доставља их на потписивање, припрема обавештење о закљученом уговору и исто објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници градске општине); обавља послове предвиђене ММ модулом програма САП (уноси закључене уговоре, ради налоге за требовање материјала и основних средстава, уноси фактуре за плаћање и врши уношење основног средства у имовину општине – средство у припреми); сарађује са другим државним органима и организацијама надлежним за јавне набавке стара се о реализацији аката органа градске општине везаних за послове који су у надлежности Одељења; сарађује са другим организационим јединицама у припреми аката за Управу градске општине; обавља и друге послови по налогу шефа Одсека, руководиоца Одељења и начелника Управе.

Квалификације за рад на радном месту: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,  положен испит за службеника за јавне набавке,  положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу у органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе, у органима градских општина, као и службама и организацијама које оснива надлежни орган аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и градске општине и потребне компетенције за обављање послова радног места.

 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПРОЈЕКТЕ РАЗВОЈА

  1. Назив радног места- Административно-технички секретар, звање виши референт, један извршилац   

Опис послова радног места: Врши пријем телефонских позива, давање телефонских веза и обавештења; прима, евидентира и отпрема пошту преко пријемних и доставних књига; врши задуживање предмета у интерним доставним књигама и решене предмете упућује на архивирање, улаже потврде о уручењу аката у омоте списа; требује канцеларијски материјал и исти разврстава; ажурира податке у одговарајућим базама; води евиденцију о доласку на посао и одсуствовању са рада запослених у Одељењу; обавља и друге послове по налогу руководиоца Одељења и начелника Управе.

Квалификације за рад на радном месту: стечено средње образовање у четворогодишњем трајању и познавање једноставних метода рада и поступака које је стечено радним искуством у струци од најмање пет година, положен државни стручни испит и потребне компетенције за обављање послова радног места.

III  – Компетенције које се проверавају у изборном поступку:

Сагласно члану 19. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе кандидатима при запошљавању у државни орган под једнаким условима доступна су сва радна места и избор кандидата заснива се на стручној оспособљености, знању  и вештинама, односно провери  посебних  функционалних компетенција, и то:

За радно место под бројем 1.

  1. Посебна функционална компетенција за област рада послови јавних набавки ( методологију за припрему и израду плана јавних набавки; методологију за припрему документације о набавци у поступку јавних набавки; методологију за отварање и стручну оцену понуда и доношење одлуке о исходу поступка јавне набавке; методологију за заштиту права у поступку јавних набавки; методологију за праћење измене уговора о јавној набавци; облигационе односе; методологију рада на Порталу јавних набавки) –провераваће се усмено путем симулације.
  2. Посебна  функционална компетенција за одређено радно место –планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа (Закон о државној управи, Закон о локалној самоуправи, Закон о главном граду, Статут градске општине Стари град, Одлука о организацији Управе градске општине)-провераваће се усмено путем симулације.
  3. Посебна функционална компетенција за одређено радно место –релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о буџетском систему, Закон о јавним набавкама, Правилник о садржини конкурсне документације у поступцима јавних набавки, Правилник о поступку отварања понуда, Правилник о мониторингу над применом прописа о јавним набавкама, Правилник о утврђивању општег речника набавке, Правилник о утврђивању садржине стандардних образаца за објављивање огласа о јавној набавци преко Портала јавних набавки, Правилник о измени и допуни Правилника о поступку и условима за стицање сертификата за службеника за јавне набавке и вођењу Регистра службеника за јавне набавке, Упутство о начину слања и објављивања огласа о јавној набавци, Упутство за коришћење Портала јавних набавки, Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта (ИИК), Упутство за објављивање података о јавним набавкама које су изузете од примене Закона) -провераваће се усмено путем симулације.

За радно место под бројем 2.

  1. Посебна функционална компетенција за област рада административно –технички послови (канцеларијско пословање; техничко евидентирање и ажурирање података у релевантним базама података; методе вођења интерних доставних књига) –провераваће се усмено путем симулације.
  2. Посебна  функционална компетенција за одређено радно место –планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа (Статут Градске општине Стари град, Одлука о организацији Управе градске општине Стари град, Правилник о организацији и систематизацији радних места у Управи градске општине Стари град)-провераваће се усмено путем симулације.
  3. Посебна функционална компетенција за одређено радно место –релевантни прописи из делокруга радног места (Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе, Упутство о електронском канцеларијском пословању, Уредба о категоријама регистратoрског материјала с роковима чувања) – провераваће се усмено путем симулације

Изборни поступак спроводи се из две фазе : у првој фази се проверавају посебне  функционалне компетенције, а у другој фази се спроводи интервју са комисијом.

IVУслови  за запослење: Да је пунолетан држављанин Републике Србије, да има прописано образовање, да испуњава остале услове прописане законом, другим прописом и актом о систематизацији, да учесник конкурса није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци и да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

 V  – Трајање рада и пробни рад :

Радни однос се заснива на неодређено  време, а за кандидате који раније нису заснивали радни однос у органима аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе, градске општине  или државном органу, пробни рад је обавезан и траје шест месеци. Службеник на пробном раду полаже државни стручни испит до окончања пробног рада.

VI   – Рок за подношење пријаве на конкурс и садржина пријаве:

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 (петнаест) дана.

Рок почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс објављен на интернет презентацији Градске општине Стари град, а обавештење о јавном конкурсу у дневним новинама „Српски телеграф”, односно од 30.8.2022. године.

Адреса интернет презентације на којој је објављен Оглас о јавном конкурсу је: https://www.starigrad.org.rs/.

Пријава на конкурс садржи: назив радног места за које кандидат подноси пријаву, име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, податке о образовању. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

VII  – Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

  • уверење о држављанству ( не старије од шест месеци);
  • извод из матичне књиге рођених
  • доказ о одговарајућој стручној спреми;
  • исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);
  • уверење о положеном државном стручном испиту (лица са положеним правосудним испитом, уместо уверења о положеном државном стручном испиту, достављају уверења о положеном правосудном испиту; лица која немају положен државни стручни испит могу се примити на рад под условом да положе државни стручни испит у року од шест месеци од дана пријема у радни однос;
  • да учесник конкурса није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци (извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе издат након објављивања конкурса).

За учеснике конкурса који су били у радном односу  у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, поред наведених доказа, потребно је доставити доказ да им раније није престао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине  или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао).

Одредбом чл. 9. и 103. Закона о општем управном поступку, прописано је да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење о положеном државном стручном испиту.

Потребно је да учесник конкурса, уз наведене доказе, приложи изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

Пример изјаве се налази на интернет презентацији Градске општине Стари град, где се иста може преузети.

VIII  – Aдреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:

Конкурсној комисији за спровођење јавног конкурса преко Управе Градске општине Стари град Београд, улица Македонска 42, са назнаком: „за јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места службеника “.

  IX  Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Ана Ковачевић, телефон: 3300-551 радним данима од 10:00 до 12:00 часова.

 X Место, дан и време када ће се обавити провера компетенција кандидата у изборном поступку:

Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 15.09.2022.године, у просторијама Управе Градске општине Стари град, Београд, улица Македонска број 42.

Кандидати ће  о датуму и времену спровођења сваке фазе изборног поступка бити  писмено обавештени, као и путем телефона или е-мејла адресе које су навели  у својим пријавама.

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа, Конкурсна комисија одбациће закључком.

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији Градске општине Стари град, а у дневним новинама „Српски телеграф“ објављено је обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен конкурс.

У намери да заштитимо Ваше право на приватност које је загарантовано Законом о заштити података о личности желимо да Вас обавестимо да Ваше личне податке обрађује и стара се о њиховој безбедности

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД, Адреса: Македонска 42, 11000 Београд, Србија, тел. +381 (0)11 3300-697. Контакт лица за заштиту података о личности: mmilosevic@starigrad.org.rs.

У сврху заснивања радног односа односно радног ангажовања, Управа градске општине Стари град прикупља и обрађује ваше личне податке на основу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а у складу са Законом о заштити података о личности.

Ваши лични подаци се не откривају другим лицима и чувају се у Републици Србији 3 године, уз примену одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера које осигуравају њихову безбедност, а приступ вашим подацима имаће само овлашћена запослена лица.

У циљу заштите Вашег права на приватност обавештавамо Вас да имате право на приступ вашим подацима, право да од нас тражите исправку ваших података, право да од нас тражите да избришемо ваше податке, право да ограничите обраду ваших података, право да уложите приговор уколико сматрате да је ваше право на приватност повређено и право да поднесете притужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Захтев за остваривање вашег права можете поднети путем поште или на е-маилa: mmilosevic@starigrad.org.rs.

У сврху заснивања радног односа, Ваша је законска обавеза да нам дате тачне и потпуне Ваше личне податке. У супротном нећете моћи да остварите Ваше право.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом конкурсу, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Владимир Баћовић

ПРИЛОГ: Изјава о прибављању података о чињеницама о којима се водислужбена евиденција