КОНКУРС ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ КОРИСНИКА МЕСТА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ТЕЗГИ НА ПОВРШИНАМА У ПЕШАЧКИМ ЗОНАМА И НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ПОДРУЧЈУ ПРОСТОРНО КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИХ ЦЕЛИНА У ОКВИРУ ГО СТАРИ ГРАД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

Београд, Македонска 42

www.starigrad.org.rs

Комисија за избор корисника места за постављање тезги и других покретних привремених објеката на територији Градске општине Стари град, образована Решењем Председника градске општине Стари град I-02 Број: 020-502/22 од 08.06.2022. године, на основу члана 77. Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/2014 – пречишћен текст, 25/2015, 94/2016, 75/2017, 105/2018, 73/2019, 3/2020 и 117/2020), а у вези са одредбама Одлуке о постављању тезги и других покретних привремених објеката на територији града Београда (“Службени лист града Београда”, број 17/2015, 43/2015, 71/2015, 26/2019, 152/2020 и 101/2021), и у складу са Планом постављања тезги и других привремених објеката на површинама у пешачким зонама и на јавним површинама на подручју просторно културно-историјских целина: подручје око Доситејевог лицеја, подручје Кнез Михаилове улице, Топчидер, Косанчићев венац, Скадарлија, као и подручју које ужива статус претходне заштите – Светосавски плато („Службени лист града Београда“, број 128/2019 и 101/2021 – др. одлука), расписује

К О Н К У Р С

за одређивање корисника места за постављање тезги на површинама у пешачким зонама и на јавним површинама на подручју просторно културно-историјских целина у оквиру Градске општине Стари град, и то:

1.  9 тезги за продају књига

Врсте објеката, локације, објекти на локацијама и намена, почетни износи у поступку усменог јавног надметања, као и Правила за спровођење поступка одабира корисника и о начину коришћења локација на којима су постављени привремени објекти, садржани су у конкурсној документацији.

Конкурсна документација се може преузети у Одељењу за скупштинске послове, послове Већа и председника, у приземљу зграде Градске општине Стари град, у Македонској улица број 42, у „Шалтер сали”, радним даном од 9,00 до 15,00 часова, почев од првог наредног радног дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу „Српски телеграф“.

У истом периоду заинтересована лица могу извршити и увид у микролокацијске скице места постављања привремених објеката, у просторијама Одељења за комуналне послове и комуналну инспекцију, на петом спрату у канцеларији број 99.

Право учешћа на конкурсу имају сва правна и физичка лица, која имају регистровану делатност и испуњавају услове утврђене Одлуком о постављању тезги и других покретних привремених објеката на територији града Београда и конкурсном документацијом.

Пријава на Конкурс, подноси се поштом (препорученом пошиљком), или преко Писарнице Управе градске општине Стари град, почев од 13.7.2022. године, закључно са 20.7.2022. године.

Пријаве се подносе за сваки објекат посебно, на прописаном обрасцу из Прилога 3. Конкурсне документације, на адресу: ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД, Београд, Македонска број 42, са назнаком: „Пријава на конкурс за тезге“.

Избор корисника места, између благовремених и уредних пријава, извршиће Комисија за спровођење конкурса на основу највишег понуђеног износа за одређени објекат постигнутог у поступку јавног надметања, у складу са условима прописаним Правилима за спровођење поступка одабира корисника.

Регистрација учесника у поступку јавног надметања, и поступак усменог јавног надметања одржаће се 25.7.2022. године у 11.00 h, у згради Градске општине Стари град, у Македонској улици број 42, у Малој сали на првом спрату, према распореду садржаном у конкурсној документацији.

Комисија за спровођење конкурса ће, најкасније у року од 8 (осам) дана од дана одржавања поступка усменог јавног надметања донети одлуку о избору корисника места за постављање одређеног објекта и о томе писмено известити све учеснике конкурса који су регистровани за учешће у поступку усменог јавног надметања за предметни објекат.

Информације у вези овог Конкурса могу се добити на телефоне: 3300 – 642 и 3300 – 680.

ПРИЛОЗИ:

  1. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
  2. ПРИЛОГ 1. – ТЕКСТ КОНКУРСА
  3. ПРИЛОГ 2. – ВРСТА ОБЈЕКТА И ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ТЕЗГИ ЗА ПРОДАЈУ КЊИГА
  4. ПРИЛОГ 3. – ПРИЈАВА НА КОНКУРС
  5. ПРИЛОГ 4. – ПРАВИЛА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ОДАБИРА КОРИСНИКА И О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ЛОКАЦИЈА НА КОЈИМА СУ ПОСТАВЉЕНИ ПРИВРЕМЕНИ ОБЈЕКТИ