ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ  ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА  СЛУЖБЕНИКА

Оглашавања: 21.05.2021. године

Датум истека рока за пријављивање: 07.06.2021. године

 Република Србија

ГРАД БЕОГРАД

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  СТАРИ ГРАД

 

На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 113/17 –др. закон и 95/18 и 95/2018-др.закон и 157/2020-др.закон ) члана 12. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/16),

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ  ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА  СЛУЖБЕНИКА

 I. Орган у коме се радно место попуњава: Управа градске општине Стари град у Београду ул. Македонска број 42

II. Радно место на којем се врши пријем:

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ  И ПРОЈЕКТЕ РАЗВОЈА

Одсек за  послове борачко инвалидске заштите и повереништва за избеглице

  1. Радно место –Повереник за избеглице , звање самостални саветник, један извршилац

Опис посла: одржава везу између посебних оперативних тела у градској општини, Граду и Комесаријату за избеглице и миграције; израђује решења о признавању, односно непризнавању статуса избеглих лица; издаје легитимације интерно расељеним лицима са Косова и Метохије; организује послове који се односе на трајни повратак и информативни одлазак избеглица у Хрватску и БиХ; учествује у изради правилникa Комисије за пружање хуманитарне помоћи избеглим и интерно расељеним лицима; евидентира и предузима мере и активности за најугроженије породице избеглих и интерно расељених лица, азиланата и лица из процеса реадмисије; израђује периодичне и годишње извештаје; води послове евиденције избеглих и интерно расељених лица за посебне намене; обавља све послове везане за попис, регистрацију, ревизију и изборе према упутству Комесаријата за избеглице и миграције и учествује у припреми, расписивању и реализацији јавних позива/конкурса намењених унапређењу положаја и услова живота избеглих и интерно расељених лица; обавља комуникацију са физичким лицима којима је одобрена помоћ и прати реализацију доделе одобрене помоћи; издаје потврде, уверења и друга документа важна за регулисање статуса и остваривање права ових лица; обавља послове везане за азил и реадмисију; сарађује са хуманитарним организацијама и удружењима; oдржава пословну комуникацију са Комесаријатом за избеглице и миграције и другим органима и институцијама, у циљу прикупљања и размене информација; обавља послове у вези издавања уверења из области приватног предузетништва на основу евиденције из регистра радњи; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека, руководиоца Одељења и начелника Управе.

 Компетентност: стечено високо образовање из области економске науке у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и детаљно познавање принципа, метода рада и најбољих примера из праксе које се стиче радним искуством у струци од најмање пет година, положен државни стручни испит као и вештина да се при решавању сложених стручних проблема стечена знања стваралачки примене.

 Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку за радно место које се попуњава:   Закон о социјалној заштити („Службени гласник РС“ број 24/2011); – Закон о избеглицама („Службени гласник РС“, број 18/1992, „Службени лист СРЈ“, 42/2002 – одлука СУС и („Службени гласник РС“, број 30/2010); Правилник о избегличкој легитимацији („Службени гласник РС“, број 23/1992 и 139/2004); ; вештина комуникације – усмено.

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА  КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ИНСПЕКЦИЈУ

Одсек за комуналне послове

Радно место –Управноправни послови, звање саветник,  један извршилац

 Опис посла: Опис послова: пружа стручну помоћ комуналним инспекторима у поступку инспекцијског надзора; израђује нацрте првостепених одлука из надлежности комуналне и инспекцијске области; разматра жалбе изјављене на одлуке које доносе инспектори и даје инструкције за поступање по жалби; прати и стара се о правилној примени прописа; подноси извештаје о свом раду; обавља друге послове по налогу шефа Одсека, руководиоца Одељења и начелника Управе.

Компетентност: стечено високо образовање из научне области правне науке у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и познавање метода рада, поступака и стручних техника које се стиче радним искуством у струци од најмање три године, положен државни стручни испит као и вештина да се при решавању сложених стручних проблема стечена знања примене.

Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку за радно место које се попуњава: Закон о општем управном поступку (“Службени гласник РС”, број 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење); Закон о комуналним делатностима (“Службени гласник РС”, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018); Закон о инспекцијском надзору (“Службени гласник РС”, број 36/2015, 44/2018 – др. закон и 95/2018);, вештина комуникације – усмено.

III. Услови  за запослење: Да је пунолетан држављанин Републике Србије, да има прописано образовање, да испуњава остале услове прописане законом, другим прописом и актом о систематизацији, да учесник конкурса није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци и да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу,односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

 IV .  Трајање рада:

 Радни однос се заснива на неодређено  време.

V. Рок за подношење пријаве на конкурс и садржина пријаве:

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 (петнаест) дана.

Рок почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс објављен на интернет презентацији Градске општине Стари град, а обавештење о јавном конкурсу у дневним новинама „Српски телеграф”, односно од 21.05.2021. године.

Адреса интернет презентације на којој је објављен Оглас о јавном конкурсу је: https://www.starigrad.org.rs/.

Пријава на конкурс садржи: назив радног места за које кандидат подноси пријаву, име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, податке о образовању. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

VI. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

 – уверење о држављанству ( не старије од шест месеци);

–  извод из матичне књиге рођених ( издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама објављеном у ,,Службеном гласнику РС“, бр.20/09, 145/14 и 47/18),

– доказ о одговарајућој стручној спреми;

– исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

– уверење о положеном државном стручном испиту (лица са положеним правосудним испитом, уместо уверења о положеном државном стучном испиту, достављају уверења о положеном правосудном испиту;лица која немају положен државни стручни испит могу се примити на рад под условом да положе државни стручни испит у року од шест месеци од дана пријема у радни однос;

– да учесник конкурса није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци (извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе издат након објављивања конкурса).

За учеснике конкурса који су били у радном односу  у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе , поред наведених доказа, потребно је доставити доказ да им раније није престао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине  или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао).

Одредбом чл. 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18-аутентично тумачење), између осталог, прописано је да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење о положеном државном стручном испиту.

Потребно је да учесник конкурса, уз наведене доказе, приложи изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам.

Пример изјаве се налази на интернет презентацији Градске општине Стари град, где се иста може преузети.

VII.  Aдреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:

Конкрусној комисији за спровођење јавног конкурса преко Управе Градске општине Стари град Београд, ул. Македонска 42, са назнаком: „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места службеника “.

 VIII.    Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Ана Ковачевић, телефон: 3300-551, радним данима од 10:00 до 12:00 часова.

IX. Место, дан и време када ће се обавити провера стручне оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку наведених у тексту јавног конкурса, биће спроведена у просторијама Управе Градске општине Стари град, Београд, ул. Македонска број 42, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на контакте (бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.

 Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа, Конкурсна комисија одбациће закључком.

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији Градске општине Стари град, а у дневним новинама „Српски телеграф“ објављено је обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен конкурс.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом конкурсу, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

ВЛАДИМИР БАЋОВИЋ

ПРИЛОГ: ИЗЈАВА У ВЕЗИ ПРИБАВЉАЊА ПОДАТАКА