КОНАЧНA РАНГ-ЛИСТA ПОВОДОМ ЈАВНОГ КОНКУРСА „СТАРИ ГРАД МИСЛИ НА ЗГРАДЕ“

Комисијa за спровођење конкурса „Стари град мисли на зграде“, на седници одржаној дана 19.05.2023. године, на основу члана 11. став 5. Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде („Службени лист града Београда“, број 96/2017, 101/2019 и 71/2021) утврдила је

КОНАЧНУ РАНГ-ЛИСТУ

ПОВОДОМ ЈАВНОГ КОНКУРСА „СТАРИ ГРАД МИСЛИ НА ЗГРАДЕ“ 

 

НАПОМЕНЕ УЗ КОНАЧНУ РАНГ-ЛИСТУ:

 * Наведени износи су дати на основу предмера и предрачуна радова или друге техничке документације (у зависности од врсте радова) које су управници стамбених заједница достављали уз своје пријаве на Kонкурс.

* Износ средстава који стамбеној заједници бесповратно суфинансира Градска општина изражен је у динарима са ПДВ-ом и представља максимални износ који Градска општина бесповратно суфинансира.

* У коначној ранг-листи је наведен и минимални износ средстава који је стамбена заједница дужна да обезбеди након потписивања уговора са Градском општином, а тачан износ односно учешће стамбене заједнице у радовима биће познати након завршетка радова од стране изабраног извођача радова који ће бити констатовани записником. Уколико се записником утврди већи износ од вредности радова исказаних у коначној ранг-листи (а који представља збир износа који суфинансира Градска општина и износа који суфинансира стамбена заједница), стамбена заједница је у обавези да извођачу плати разлику између тачног износа из записника и вредности радова исказаних у коначној ранг-листи, на шта се стамбена заједница и обавезала потписивањем Обрасца 2 из конкурсне документације.

* Стамбене заједнице чије се пријаве нађу на коначној ранг-листи, а које процене да нису у могућности да обезбеде износ који је дужна да сноси стамбена заједница или пак да у потпуности финансирају евентуалне додатне трошкове могу, након објављивања коначне ранг-листе, а пре потписивања уговора са Градском општином, одустати од учешћа писаним путем. Одустанак од учешћа на Конкурсу се доставља у форми писане изјаве потписане од стране управника стамбене заједнице, Комисији за спровођење конкурса „Стари град мисли на зграде“ директно на писарницу Градске општине Стари град или препоручено поштом са повратницом на адресу: Град Београд, Градска општина Стари град, 11 000 Београд, ул. Македонска бр. 42.

* Потписивање уговора са Градском општином за рангиране пријаве из коначне ранг-листе од 1-197. места очекује се у 2023. години, За пријаве рангиране од 198. места Градска општина ће настојати да до краја 2023. године или у току 2024. године обезбеди додатна финансијска средства у циљу што већег обухвата стамбених заједница, у складу са Одлуком о буџету.

На конкурсу Градске општине Стари град под називом „Стари град мисли на зграде” учествовало је више од 800 стамбених заједница са територије наше општине.

Напомињемо да је претходним циклусима „Стари град мисли на зграде“ обухваћено 606 староградских зграда у којима је реализовано укупно 1016 различитих облика радова – окречено је 202 улаза, 157 стамбених заједница је опремљено против пожарним апаратима, 115 зграда је добило видео надзор,  87 интерфоне, нову расвету 27, док су савремени поштански сандучићи постављени у 51 староградском улазу. Такође, на списку бројних радова су и поправке кровова у 74 стамбене заједнице, као и замена или поправка дотрајалих олука у 45 зграда. Нову столарију, улазна врата и прозоре на заједничким деловима зграда добило је 149 стамбене заједнице, док су други грађевинско-занатски и електро-радови урађени у 109 староградских стамбених зграда.

Захваљујемо се свим Старограђанима на учешћу на конкурсу и жељи да заједнички наш Стари град учинимо још лепшим местом за живот.

КОНАЧНA РАНГ-ЛИСТA ПОВОДОМ ЈАВНОГ КОНКУРСА „СТАРИ ГРАД МИСЛИ НА ЗГРАДЕ“