КОНАЧНА РАНГ-ЛИСТА ПОВОДОМ ЈАВНОГ КОНКУРСА „СТАРИ ГРАД МИСЛИ НА ЗГРАДЕ“

Комисијa за спровођење конкурса „Стари град мисли на зграде“, на петој седници одржаној дана 05.07.2021. године, на основу члана 11. став 5. Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде („Службени лист града Београда“, број 96/2017 и 101/2019) утврдила је

 

КОНАЧНУ РАНГ-ЛИСТУ ПОВОДОМ ЈАВНОГ КОНКУРСА
„СТАРИ ГРАД МИСЛИ НА ЗГРАДЕ“

Коначну ранг-листу можете пронаћи на следећем линку.

 

НАПОМЕНЕ УЗ КОНАЧНУ РАНГ-ЛИСТУ:

– Наведени износи су дати на основу предмера и предрачуна радова или друге техничке документације (у зависности од врсте радова) које су управници стамбених заједница достављали уз своје пријаве на Kонкурс.

– Износ средстава који стамбеној заједници бесповратно суфинансира Градска општина изражен је у динарима са ПДВ-ом и представља максимални износ који Градска општина бесповратно суфинансира.

– У коначној ранг-листи је наведен и минимални износ средстава који је стамбена заједница дужна да обезбеди након потписивања уговора са Градском општином, а тачан износ односно учешће стамбене заједнице у радовима биће познати након спроведене јавне набавке односно завршетка радова од стране изабраног извођача радова који ће бити констатовани записником. Уколико се записником утврди већи износ од вредности радова исказаних у коначној ранг-листи (а који представља збир износа који суфинансира Градска општина и износа који суфинансира стамбена заједница), стамбена заједница је у обавези да разлику између тачног износа из записника и вредности радова исказаних у коначној ранг-листи, уплати на рачун Градске општине која ће потом извршити плаћање извођачу радова, на шта се стамбена заједница и обавезала потписивањем Обрасца 2 из конкурсне документације.

– Стамбене заједнице које су конкурисале за више врсти радова (нпр. замена поштанских сандучића, уградња видео надзора, набавка противпожарних апарата и сл.) могу добити обавештење за коју врсту радова су им одобрена средства у оквиру коначне ранг листе упитом на мејл stambenazajednica@starigrad.org.rs.

– Стамбене заједнице чије су се пријаве нашле на коначној ранг-листи, а које процене да нису у могућности да обезбеде износ који је дужна да уплати стамбена заједница или пак да у потпуности финансирају евентуалне додатне трошкове могу, након објављивања коначне ранг-листе, а пре потписивања уговора са Градском општином, одустати од учешћа писаним путем. Одустанак од учешћа на Конкурсу се доставља у форми писане изјаве потписане од стране управника стамбене заједнице, Комисији за спровођење конкурса „Стари град мисли на зграде“ директно на писарницу Градске општине Стари град или препоручено поштом са повратницом на адресу: Град Београд, Градска општина Стари град, 11 000 Београд, ул. Македонска бр. 42.

– Конкурсом нису били обухваћени радови попут уређења фасада, поправке или реконструкције лифтова и сл, а који захтевају прибављање посебних дозвола и знатна финансијска средства. У погледу фасада очекује се да ће Град Београд у наредном периоду суфинансирати и уређење више десетина фасада на територији Градске општине Стари град. Такође напомињемо да Градска општина намерава да следеће године, поред новог јавног конкурса на унапређењу својстава зграде, распише и посебан јавни конкурс за уређење фасада, а у складу са Одлуком о буџету за 2022. годину.

– Почетак извођења радова за рангиране пријаве из коначне ранг-листе од 1-324. места очекује се у 2021. години, док се за остале рангиране пријаве почетак извођења радова очекује у првој половини 2022. године у складу са Одлуком о буџету за 2022. године.

 

На конкурсу Градске општине Стари град под називом “Стари град мисли на зграде” учествовало је више од 50% стамбених заједница са територије наше општине.

Захваљујемо се свим Старограђанима на учешћу на конкурсу и жељи да заједнички наш Стари град учинимо још лепшим местом за живот.