ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОСЛОДАВЦЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ОСНАЖИВАЊЕ РОМСКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ У ПОГЛЕДУ МОГУЋНОСТИ ЗАПОШЉАВАЊА

ОСНАЖИВАЊЕ РОМСКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ У ПОГЛЕДУ МОГУЋНОСТИ ЗАПОШЉАВАЊА

Јавни позив за послодавце

Овим путем позивамо све компаније које послују у приватном сектору на територији града Београда, које се баве следећим делатностима: салонима за негу лепоте, аутомеханичарима, браварима, керамичарима, виљушкаристима и услугама припремања хране (пица мајстори, посластичари и припрема хране) да учествују у јавном позиву поводом организовања радне праксе која се организује у оквиру пројекта “Оснаживање ромске популације у погледу могућности запошљавања“.

Програм радне праксе (On the Job Training) реализује се у оквиру пројекта “Оснаживање ромске популације у погледу могућности запошљавања“, који се реализује у оквиру програма Подршка Европске уније инклузији Рома „Оснаживање локалних заједница за инклузији Рома“, а коју спороводи Стална Конференција градова и општина (СКГО), а финансира Европска Унија кроз ИПА 2016. Пројекат директно спроводи Градска општина Стари град у партнерству са фондацијом АДРА Србија.

У оквиру пројекта “Оснаживање локалних заједница за инклузији Рома“, Градска општина Стари град у партнерству са фондацијом АДРА Србија утиче на побољшање социјалне и економске позиције ромске популације на територији Општине Стари град путем предузимања афирмативних мера запошљавања. Пројектним планом, предвиђено је да двадесет представника ромске популације, старосне доби од 16 до 40 година, заврше обуке пословне комуникације, познавања рада на рачунару и струковну обуку. Полазници који немају основно школско образовање добиће прилику да  наставе школовање и добију диплому основне школе.  Како би се повећала запосленост ромске популације, за десет, најбољих, полазника организована је плаћена радна пракса, код послодавца, која би требало да резултира формалним запошљењем.

О програму радне праксе

Радна пракса ће се одвијати у стварном радном окружењу изабраних компанија које ће преузети улогу пружаоца радне праксе за незапослене Роме и Ромкиње, како би стекли знања и вештине потребне за обављање послова на одређеном радном месту раду ради бољег приступа тржишту рада.

Компаније које буду изабране за пружање описаних услуга радне праксе у трајању од 100 радних сати, имају право на накнаду у износу од 35.253,6 РСД по обуци тј. полазнику обуке као накнаду за тошкове учесника радне праксе.

Компаније су у обавези да полазницима обука обезбеде сва потребна средства за рад, укључујући радни материјал, менторску подршку, заштитну опрему, а све у зависности о којој врсти посла се ради, и да осигурају све организационо-техничке и безбедносне услове током трајања обуке на радном месту.

Право учешћа у реализацији програма стицања практичних знања може да оствари послодавац под условом:

–   да припада приватном сектору;

–   да измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање у законским роковима;

–   да у последњих шест месеци није био евидентиран у регистру дужника принудне наплате Народне банке Србије;

–   да има одговарајуће кадровске капацитете, односно: има запосленог (са пуним месечним фондом радних сати) са најмање завршеном средњом школом, а у складу са нивоом образовања захтеваним у стандарду посла, који поседује знања и вештине у складу са захтевима посла, односно има сертификате, лиценце или потврде као доказ стручности у областима за које ће бити задужен;

–   да има техничке, просторне и друге капацитете за реализацију програма за стицање практичних знања, односно да радни простор, техничка средства и опрема по функционалности одговарају захтевима посла и у складу су са радним местом за које лица стичу практична знања и вештине;

–   да обезбеди све услове да се реализација програма за стицање практичних знања одвија у складу са прописима о безбедности и заштити на раду, укључујући и закључивање уговора са полазницима у складу са Законом о раду и Законом о дохотку грађана;

–   да се не налази на листи санкционисаних компанија на територији ЕУ;

–   да послодавцу до сада нису изрицане корективне мере од стране Инспекције рада или других надлежних органа због кршења одредби Закона о раду и Закона о забрани дискриминације.

Све детаље око услова, потребне пропратне документације, начину подношења пријаве и бодовању поднетих пријава, можете наћи у документу Критеријуми за послодавце. Форма пријаве (Образац 1.), је интегрисана у поменути документ.

Пријава за програм подноси се Градској општини Стари град, до 08.02.2021. године, у једном примерку на прописаном обрасцу који се може добити путем мејла project.manager.ere@gmail.com или у канцеларији бр. 73, Македонска 42 или преузети са интернет странице Градске општине Стари град https://www.starigrad.org.rs/ .

Одлуку о одобравању учешћа у програму обука за занимања и обука на радном месту биће донета најкасније до 08.02.2021. године.

Градска општина Стари град и подносилац пријаве најкасније у року од 5 дана од дана доношења одлуке о одобравању учешћа у обуци на радном месту закључује уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.

За све додатне информације можете нас контактирати путем мејла project.manager.ere@gmail.com  или на број телефона 065 3660290, контакт особа Мирјана Васић, пројектни менаџер

Градска општина Стари град

ПРИЛОГ: КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПОСЛОДАВЦЕ